Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

RFP – 170/07 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (LAS) ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ”

 • Αρχική
 • Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
 • RFP – 170/07 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (LAS) ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ”

Η ΑΜ προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλλουν προσφορά για την Προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (LAS) ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»   (RFP – 170/07)

Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και φαξ της προσκαλούσας αρχής:
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ
Λεωφ. Μεσογείων 191-193
115 25 Αθήνα

Διεύθυνση Υπηρεσιών Έργου
Υπόψη : Κου Γεώργιου Ρήγα
Τηλ. : 210 679.2221
Φαξ : 210-679.2219

Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αφορά την Μελέτη, Κατασκευή, Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμές και Θέση σε Λειτουργία Συστημάτων Αντιστάθμισης μέσω πυκνωτών, για το σύνολο των δεκατεσσάρων Υποσταθμών των επεκτάσεων του Μετρό της Αθήνας και συγκεκριμένα για τους Υποσταθμούς: Αμαξοστασίου Σταυρού, Σταθμού «Δούκισσας Πλακεντίας», Σταθμού «Χαλανδρίου», Σταθμού «Αγία Παρασκευή», Σταθμού «Νομισματοκοπείο», Φρέατος «Ξάνθου», Σταθμού « Αγ. Δημήτριος» (Παναγούλη), Φρέατος διευρυμένης διατομής (Trumpet), Σταθμού «’Aγιος  Αντώνιος», Σταθμού «Μοναστηράκι», Σταθμού «Κεραμεικός», Φρέατος «Γεωπονικής», Σταθμού «Ελαιώνας» και Σταθμού «Αιγάλεω».

Τεύχη Διαγωνισμού

Τα τεύχη του Διαγωνισμού είναι:

 • Το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς.
 • Η Προκήρυξη με τα Προσαρτήματά της και το Τεύχος Διευκρινήσεων που τυχόν θα συνταχθεί.
 • Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
 • Τεχνικές Προδιαγραφές.

Τα τεύχη διατίθενται από την Δευτέρα 10η Δεκεμβρίου 2007 μέχρι την Παρασκευή 25η Ιανουαρίου 2008, καθημερινά μέχρι τις 15:00 μ.μ., έναντι του ποσού Εκατό Ευρώ (€ 100). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν από την διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο (1) παραπάνω.

Δικαιούμενοι συμμετοχής

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος εταιρείες, μεμονωμένες ή κοινοπραξίες/ ενώσεις αυτών, που διαθέτουν παρόμοια εμπειρία που ζητείται στον παρόντα Διαγωνισμό καθώς και τα τυπικά προσόντα και νομιμοποιητικά στοιχεία και την χρηματοληπτική και οικονομική ικανότητα για την υπόψη Προμήθεια, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο Τεύχος της Προκήρυξης.

Όλοι οι Διαγωνιζόμενοι για την απόδειξη της εμπειρίας τους για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση της Προμήθειας, οφείλουν να υποβάλλουν:

 • Κατάλογο Προμηθειών παρόμοιας φύσης και δυσκολίας με την δημοπρατούμενη, που έχουν εκτελέσει, κατά την πενταετία (2003–2007).
 • Τα στοιχεία της τεχνικής ικανότητας όπως αναλυτικά προβλέπονται στο Τεύχος της Προκήρυξης.

Σύστημα Διενέργειας του Διαγωνισμού

Θα διενεργηθεί Ανοικτός Διαγωνισμός, με προηγούμενη δημοσίευση περίληψης στον Ελληνικό Τύπο.

Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλλει ενσφράγιστη προσφορά που θα περιέχει τρεις (3) κύριους, ξεχωριστούς και καλά σφραγισμένους Υποφακέλους Α, Β, Γ με τις ενδείξεις αντίστοιχα:

 • Υποφάκελος Α – Τυπικά Προσόντα και Νομιμοποιητικά Στοιχεία.
 • Υποφάκελος Β – Ουσιαστικά Προσόντα.
 • Υποφάκελος Γ – Οικονομική Προσφορά.

Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών

Η προθεσμία υποβολής των Προσφορών λήγει την 1η Φεβρουαρίου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Εγγυητικές Επιστολές

 • Με την υποβολή της προσφοράς απαιτείται η κατάθεση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό για ποσό έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά ευρώ  (€ 6.187,00).
 • Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται από τον Ανάδοχο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού της Προμήθειας (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων), η οποία θα είναι υποχρεωτικά σύμφωνη με το υπόδειγμα που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία

Διάρκεια της Σύμβασης

Η προθεσμία πλήρους περάτωσης του Αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε επτακόσιες πενήντα (750) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός

Ο Προϋπολογισμός του Συνολικού Κατ΄ Αποκοπή Τιμήματος της Προμήθειας βάσει του οποίου θα δοθεί από τους Υποψηφίους Οικονομική Προσφορά ανέρχεται σε διακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (€ 269.000,00) (χωρίς απρόβλεπτα, αναπροσαρμογή τιμών και Φ.Π.Α. ).

Ακύρωση – Ματαίωση του Διαγωνισμού

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό, στις περιπτώσεις που αναλυτικά προβλέπονται στο Τεύχος της Προκήρυξης.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG