Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – 2020

Τα στοιχεία των ελέγχων και μετρήσεων που καταγράφονται παρακάτω  αφορούν στις ενότητες του Προγράμματος  Κάλυψης των Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΚΠΑ) για το έτος  2020:

 

Μετρήσεις Θορύβου, Δονήσεων και Αιωρούμενων Σωματιδίων

Στο πλαίσιο ελέγχου των επιπέδων θορύβου, δονήσεων και αιωρούμενων σωματιδίων στα εργοτάξια του έργου, πραγματοποιήθηκαν συγκεντρωτικά για το έτος 2020 Εξήντα (60) μετρήσεις, για κάθε μία από τις τρεις παραπάνω κατηγορίες.

Η συγκεντρωτική απεικόνιση προκύπτει από τις μηνιαίες μετρήσεις ελέγχου των παραμέτρων, επί συνόλου πέντε (5) εργοταξίων του έργου. Τα αναλυτικά αποτελέσματα αυτών έχουν υποβληθεί στην Ελληνικό Μετρό Α.Ε. μέσω των μηνιαίων περιβαλλοντικών εκθέσεων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν δεν έχουν προκύψει ζητήματα υπερβάσεων και αντιμετώπισης, σχετιζόμενα με τις προαναφερθείσες κατηγορίες μετρήσεων.

 

Έλεγχος Αντλούμενων Υδάτων – Χημικές αναλύσεις

Για τον έλεγχο των αντλούμενων υδάτων στα εργοτάξια του έργου, πραγματοποιήθηκαν στην διάρκεια του έτους 2020 είκοσι οκτώ (28) δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις.

Από τα αποτελέσματα αυτών, όπως παρουσιάστηκαν στις μηνιαίες εκθέσεις που υποβλήθηκαν στην Ελληνικό Μετρό Α.Ε., δεν προέκυψαν υπερβάσεις των παραμέτρων διάθεσης.

 

Διαχείριση Αποβλήτων

Το σύνολο των αποβλήτων του έργου, επικίνδυνων και μη, διαχειρίζονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και δηλώνονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω των ετήσιων δηλώσεων αποβλήτων. Για κάθε κατηγορία αποβλήτων χρησιμοποιούνται αδειοδοτημένοι φορείς συλλογής-μεταφοράς και διαχείρισης αυτών, ενώ παράλληλα εκδίδονται τα απαιτούμενα παραστατικά.

Η συγκεντρωτική απεικόνιση των ποσοτήτων ανά κατηγορία αποβλήτου για το έτος 2020 έχει παρουσιαστεί στις μηνιαίες και εξαμηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης που έχουν υποβληθεί από τον Ανάδοχο με αναλυτική καταγραφή  στοιχείων που αφορούν, Ημερομηνίες/Δελτία Αποστολής/Εργοτάξια.

Το σύνολο των παραστατικών τηρείται στο αρχείο του Έργου και είναι διαθέσιμο στις αρμόδιες Αρχές και τους Φορείς του Έργου κατά τις επιθεωρήσεις τους.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG