Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις

AM_Texnika_air

]

Για την απρόσκοπτη λειτουργία του Μετρό και την ασφαλή και άνετη μετακίνηση των επιβατών του, καθώς και για τη διασφάλιση εύρυθμων συνθηκών εργασίας για όλο το προσωπικό που εργάζεται σε αυτό, έχει εγκατασταθεί ένα εκτεταμένο δίκτυο ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού που περιλαμβάνει τα ακόλουθα συστήματα:

Αερισμός
Τα συστήματα αερισμού του Μετρό χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στο σύστημα αερισμού Σηράγγων και Χώρων Κοινού στους Σταθμούς και στα διάφορα άλλα επιμέρους συστήματα αερισμού για όλους τους χώρους Προσωπικού καθώς και για όλους τους τεχνικούς χώρους που υπάρχουν διάσπαρτοι μέσα σε κάθε σταθμό.  Το σύστημα αερισμού Σηράγγων και Χώρων Κοινού στους Σταθμούς παρέχει νωπό αέρα για αερισμό σε  συνθήκες κανονικής λειτουργίας και για την απαγωγή καπνού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, τα συστήματα αερισμού στα Αμαξοστάσια και τους Σταθμούς εγγυώνται την απρόσκοπτη λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού και εξασφάλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό.

Ψύξη – Θέρμαvση
Μονάδες ψύξης – θέρμανσης υπάρχουν σε όλους τους Σταθμούς και στα Αμαξοστάσια του Μετρό καθώς και σε χώρους όπου λειτουργεί ευαίσθητος εξοπλισμός, προσφέροντας  ιδανικές συνθήκες εργασίας στο προσωπικό.  Οι Χώροι Κοινού των Σταθμών δεν απαιτούν θέρμανση κατά τους χειμερινούς μήνες, αφενός γιατί το σύστημα του Μετρό βρίσκεται σε μεγάλο βάθος όπου δεν υφίστανται μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, και αφετέρου διότι  η συνεχής λειτουργία των συρμών και του εξοπλισμού εκλύει πρόσθετη θερμότητα.  Επιπροσθέτως, σε όλους τους Σταθμούς του Μετρό υπάρχουν εφεδρικοί χώροι όπου δύναται στο μέλλον να εγκατασταθούν μηχανήματα κλιματισμού σους χώρους κοινού.

Αντλιοστάσια
Σε κάθε Σταθμό του Μετρό και σε όλα τα χαμηλά σημεία της σήραγγας υπάρχει εγκατάσταση διπλών αντλιών ομβρίων υδάτων, ενώ σε κάθε Σταθμό υπάρχει ένα ζεύγος αντλιών λυμάτων.

Πυροπροστασία
Για όλες τις εγκαταστάσεις της Ελληνικό Μετρό έχει προβλεφθεί μία σειρά παθητικών και ενεργητικών μέτρων πυροπροστασίας, τόσο για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, όσο και για την αποτελεσματική καταπολέμησή της. Τα συστήματα και ο εξοπλισμός πυροπροστασίας σχεδιάζονται, μελετούνται και κατασκευάζονται σε στενή συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Όλες οι εγκαταστάσεις της Ελληνικό Μετρό ελέγχονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και λαμβάνουν Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, πριν την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας.

Φωτισμός
 
Χιλιάδες φωτιστικά σώματα παρέχoυv στoυς σταθμoύς υψηλή φωτειvότητα, δημιoυργώvτας με τov τρόπo αυτό έvα ασφαλές και ευχάριστo σύστημα δημόσιας μεταφoράς.Οι σήραγγες και τα φρεάτια διαθέτoυv επίσης φωτιστικά σώματα για φωτειvότητα σε περιπτώσεις έκτακτης αvάγκης. Σε όλoυς τoυς χώρoυς υπάρχει φωτισμός έκτακτης αvάγκης με μπαταρίες για τηv αvτιμετώπιση τωv περιπτώσεωv διακoπής τoυ ηλεκτρισμoύ για δύo ώρες.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
(ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BACS)


Σκοπός του συστήματος BACS είναι να ελέγχει και να παρακολουθεί το σύνολο των συστημάτων Αερισμού Σηράγγων, συστημάτων HVAC Σταθμών και τα H/M συστήματα εντός των σταθμών, φρεάτων και σηράγγων, των υπό λειτουργία, υπό κατασκευή και υπό δημοπράτηση γραμμών και επεκτάσεων του Μετρό, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας και σε έκτακτη ανάγκη των κάτωθι συστημάτων:

Για το Βασικό έργο :

 • Σύστημα Αερισμού σηράγγων και Φρεάτων εκτόνωσης:
  Ανεμιστήρες Προσαγωγής SAF
  Ανεμιστήρες Απαγωγής κάτω από την Αποβάθρα EXF-P
  Ανεμιστήρες Απαγωγής ενδιάμεσων Φρεατίων EXF-I
  Μηχανοκίνητα Διαφράγματα
  Κυτίο Πυροσβέστη FB

 • Σύστημα HVAC:
  Ανεμιστήρες Απαγωγής Τεχνικών και λοιπών χώρων EXF
  Μονάδα Κλιματισμού AHU
  Ψύκτες νερού
  Κλιματιστική μονάδα ACU
  Κυλιόμενα Διαφράγνατα MD

 • Διασύνδεση με πίνακες Πυρανίχνευσης

Για την πρώτη φάση των επεκτάσεων:

 • Σύστημα Αερισμού σηράγγων και Φρεάτων Αερισμού:
  Ανεμιστήρες Φρεάτων Εκτόνωσης (BSF)
  Ανεμιστήρες απαγωγής Κάτω και Πάνω από την τροχιά (UPE)
  Ανεμιστήρες τύπου Jet (JF) στις Σήραγγες,
  Ρολά ασφαλείας  (RSD),
  Μηχανοκίνητα Διαφράγματα (MΟD)
  Κυτίο Πυροσβέστη FB

 • Σύστημα HVAC:
  Ανεμιστήρες Απαγωγής (EXF),
  Μηχανοκίνητα Διαφράγματα (MΟD),
  Ψυκτικά μηχανήματα, τις αντλίες τους και τις εγκαταστάσεις,
  Αντλίες  Θερμότητας (HP),
  Μονάδες Ανεμιστήρων Στοιχείου (FCU)

 • Η/Μ συστήματα
  Αδιάλειπτη Παροχή Ισχύος (UPS),
  Κανονικό Φωτισμό και Φωτισμό Έκτακτης Ανάγκης,
  Συστήματα άντλησης και αποστράγγισης,
  Κρουνούς, σωλήνες και βαλβίδες κατακλυσμού (DEV),
  Ανελκυστήρες,
  Κυλιόμενες κλίμακες

 • Διασύνδεση με πίνακες Πυρανίχνευσης

 • Διασύνδεση με Σύστημα Ανίχνευσης μη Εξουσιοδοτημένης Εισόδου

 

Print Friendly, PDF & Email
WCAG