Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Ετήσια Περιβαλλοντική Έκθεση -2022

ΓΕΝΙΚΑ

Τα περιβαλλοντικά θέματα και οι επιπτώσεις τους σχετίζονται με τους τρόπους που οι κατασκευαστικές δραστηριότητες αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον.

Για το παρόν έργο περιβαλλοντικά θέματα αποτελούν όλες οι δραστηριότητες, οι εργασίες κατασκευής, οι λειτουργίες, οι δοκιμές και οι εργασίες συντήρησης, που πραγματοποιήθηκαν κατά την έως σήμερα κατασκευή του έργου.

Ως επιπτώσεις του έργου θεωρούνται οι αλλαγές που θα επέλθουν στο περιβάλλον, είτε αυτές είναι θετικές είτε αρνητικές, και προέρχονται από τα ανωτέρω περιβαλλοντικά θέματα.

Για τον έλεγχο και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων, τηρούνται οι  εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι του Έργου και λαμβάνεται υπόψη η κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.

 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η πρόοδος των κατασκευαστικών εργασιών στους εργοταξιακούς χώρους του κύριου έργου της Γραμμής 4 είναι η ακόλουθη:

Φρέαρ ΤΒΜ Κατεχάκη

 • Κατασκευή εργοταξιακών εγκαταστάσεων – περιφράξεις
 • Ολοκλήρωση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
 • Ολοκλήρωση κατασκευής Πασσάλων/Κεφαλόδεσμου Φρέατος
 • Ολοκλήρωση εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξη Cut & Cover Φρέατος [14 επίπεδα]
 • Εργασίες εκσκαφής και αντιστήριξης σήραγγας εισόδου ΤΒΜ [20%]
 • Έναρξη Συναρμολόγησης Κεφαλής ΤΒΜ στο χώρο του εργοταξίου Κατεχάκη 20%

Φρέαρ ΓΝΑ

 • Κατασκευή εργοταξιακών εγκαταστάσεων – περιφράξεις
 • Ολοκλήρωση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
 • Ολοκλήρωση κατασκευής Πασσάλων/Κεφαλόδεσμου Φρέατος
 • Εκσκαφή και αντιστήριξη 1ου επιπέδου Cut & Cover Φρέατος

Φρέαρ ΤΒΜ Βεϊκου

 • Κατασκευή εργοταξιακών εγκαταστάσεων – περιφράξεις
 • Ολοκλήρωση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
 • Κατασκευή Πασσάλων/Κεφαλόδεσμου Φρέατος – 20%

Φρέαρ ΕΥΔΑΠ

 • Κατασκευή εργοταξιακών εγκαταστάσεων – περιφράξεις
 • Ολοκλήρωση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ

 

ΕΔΑΦΟΣ

Εργασίες κατασκευής

Οι κυριότερες εργασίες κατασκευής που έχουν εκτελεσθεί κατά το διάστημα αναφοράς της παρούσας έκθεσηςκαιμπορούν να συνδεθούν με πιθανές επιπτώσεις στο έδαφος είναι οι κάτωθι:

 • Εργασίες εκσκαφής και αντιστήριξης τωνΦρεάτων ‘’ΤΒΜ ΚΑΤΕΧΑΚΗ’’, ‘’ΓΝΑ’’ και ‘’ΤΒΜ ΒΕΪΚΟΥ’’
 • Απόθεση των προϊόντων εκσκαφής

Αξιολόγηση των επιπτώσεων

 • Οι εργασίες εκσκαφών επιφέρουν μεταβολές στο έδαφος οι οποίες σχετίζονται με την τοπική μεταβολή των χαρακτηριστικών του αναγλύφου στην στενή περιοχή των εργοταξιακών χώρων του έργου.Οι εκσκαφές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες του έργου λαμβάνοντας παράλληλα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα αντιστήριξης ώστε να αποφευχθούν μεταβολές των μηχανικών χαρακτηριστικών παρακείμενων γεωλογικών σχηματισμών. Παράλληλα έχουν εγκατασταθεί σε όλους τους χώρους εκσκαφών (από το τμήμα Γεωδομητικής Παρακολούθησης του Αναδόχου) όργανα και σύστημα απευθείας παρακολούθησης μετακινήσεων των γεωλογικών σχηματισμών στους χώρους εκσκαφής, ώστε αν χρειασθεί να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης.

Συνεπώς οι όποιες επιπτώσεις από τις εκσκαφές είναι μικρές και βραχυχρόνιες, αίρονται δε πλήρως μετά την κατασκευή και απήχηση των Φρεάτων του Έργου, καθώς οι εν λόγω χώροι αποκαθίστανται μορφολογικά σύμφωνα με εγκεκριμένες μελέτες.

 • Η διάθεση των προϊόντων εκσκαφής πραγματοποιείται στους παρακάτω εγκεκριμένους από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. χώρους:
  • Εργοστάσιο Καμαρίου της ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ.
  • Λατομείο αδρανώνυλικών εκμετάλλευσης της εταιρείας «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στη θέση «Κεραμιδέζα» Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας ΠΕ Δυτικής Αττικής,
  • ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής.

Οι ανωτέρω εργασίες διάθεσης των προϊόντων εκσκαφής έχουν επιφέρει μόνο θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς το σύνολο των έως σήμερα εκσκαφών του έργου, έχουν χρησιμοποιηθεί:

 1. ως πρώτη ύλη για την παρασκευή φαρίνας στο Εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ Καμαρίου.
 2. για την αποκατάσταση του λατομείου «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στη θέση «Κεραμιδέζα» Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας ΠΕ Δυτικής Αττικής,
 3. ως υλικό επικάλυψης στον ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Εργασίες κατασκευής

Οι κυριότερες εργασίες κατασκευής που έχουν εκτελεσθεί κατά το διάστημα αναφοράς της παρούσας έκθεσης και μπορούν να συνδεθούν με πιθανές επιπτώσεις στα υπόγεια και επιφανειακά νερά είναι οι κάτωθι:

 • Εργασίες εκσκαφής – αντιστήριξης και μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής των Φρεάτων ‘’ΤΒΜ ΚΑΤΕΧΑΚΗ’’, ‘’ΓΝΑ’’ και ‘’ΤΒΜ ΒΕΪΚΟΥ’’
 • Άντληση και διαχείριση των υδάτων από τα μέτωπα εκσκαφής του φρέατος ‘’ΤΒΜ ΚΑΤΕΧΑΚΗ’’

Αξιολόγηση των επιπτώσεων

Οι ανωτέρω εργασίες μπορούν εν δυνάμει να επηρεάσουν την υφιστάμενη κατάσταση των νερών στις εξής περιπτώσεις:

 • Με την ανέλεγκτη διάθεση των υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου ή τους χώρους εργασίας (πχ. νερά εκπλύσεων μηχανημάτων, νερό πλύσης των τροχών των οχημάτων, υγρά απόβλητα εργασιών σκυροδέτησης, κλπ).
 • Με την ανέλεγκτη διάθεση των νερών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των εκσκαφών και διατρήσεων, όταν γίνονται σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό του υδροφόρου ορίζοντα.
 • Με την αλόγιστη κατανάλωση νερού για τις κατασκευαστικές δραστηριότητες (πχ διαβροχή μετώπων εκσκαφής, επιφανειών κυκλοφορίας οχημάτων, κλπ) και για τις εργασίες πρασίνου.

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων,και σε συμφωνία με τους Περιβαλλοντικούς Όρους του Έργου, έχουν ληφθεί τα παρακάτω μέτρα:

 • Κατασκευή φρεατίου συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης των οχημάτων στην έξοδο των εργοταξιακών χώρωντων Φρεάτων ‘’ΤΒΜ ΚΑΤΕΧΑΚΗ’’, ‘’ΓΝΑ’’ και ‘’ΤΒΜ ΒΕΪΚΟΥ’’
 • Τοποθέτηση δεξαμενών καθίζησης στον εργοταξιακό χώρο του Φρέατος ‘’ΤΒΜ ΚΑΤΕΧΑΚΗ’’.
 • Μηνιαία δειγματοληψία των αντλούμενων υδάτων από τις δεξαμενές καθίζησης όλων των ανωτέρω εργοταξιακών χώρων και έλεγχος των παραμέτρων: pH, ηλεκτρική αγωγιμότητα, ολικά αιωρούμενα στερεά, και ορυκτά έλαιαώστε να διαπιστώνεται η τήρηση του κανονισμού της ΕΥΔΑΠ.
 • Μηνιαία καταγραφή της κατανάλωσης του φυσικού πόρου ‘’νερό’’, μέσω των διαδικασιών του συστήματος ISO 14001, με σκοπό την λελογησμένη χρήση του νερού για τις ανάγκες των κατασκευαστικών εργασιών σε όλους τους εργοταξιακούς χώρους.

 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Εργασίες κατασκευής

Οι κυριότερες εργασίες κατασκευής που έχουν εκτελεσθεί κατά το διάστημα αναφοράς της παρούσας έκθεσης και μπορούν να συνδεθούν με πιθανές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα είναι οι κάτωθι:

 • Εργασίες εκσκαφής και αντιστήριξης των Φρεάτων ‘’ΤΒΜ ΚΑΤΕΧΑΚΗ’’, ‘’ΓΝΑ’’ και ‘’ΤΒΜ ΒΕΪΚΟΥ’’
 • Χρήση και λειτουργία μηχανημάτων σε χωμάτινες επιφάνειες ή ανεπένδυτες επιφάνειες (πχ. εκσκαφείς, διατρητικά μηχανήματα, φορτωτές, κλπ).
 • Κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων κυρίως, σε χωμάτινες επιφάνειες των εργοταξίων
 • Μεταφορά προϊόντων εκσκαφής και υλικών κατασκευής του έργου.

 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων που επιβαρύνουν με ρυπαντικό φορτίο την ατμόσφαιρα, έχουν ληφθεί,και σε συμφωνία με τους Περιβαλλοντικούς Όρους του Έργου, τα παρακάτω μέτρα:

 • Συστηματική διαβροχή όλων των γυμνών επιφανειών εντός των εργοταξίων ώστε να παρεμποδίζεται η διασπορά σκόνης.
 • Διάστρωση με υλικό οδοστρωσίας και σκυρόδεμα των χώρων κίνησης των οχημάτων εντός των εργοταξιακών χώρων.
 • Διαβροχή των υλικών εκσκαφής κατά την απομάκρυνση τους από τους εργοταξιακούς χώρους και τη μεταφορά τους στους χώρους απόθεσης.
 • Μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής με κάλυψη των οχημάτων μεταφοράς με κατάλληλο προστατευτικό κάλλυμα.
 • Πλύσιμο των τροχών των οχημάτων κατά την έξοδό τους από τα εργοτάξια.
 • Καθαρισμός των γειτονικών προς τα εργοτάξια οδών με χρήση αυτοκινούμενου σάρωθρου.
 • Χρήση συγκεκριμένων δρομολογίων μεταφοράς των υλικών του έργου.
 • Μηνιαίες μετρήσεις της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ-10 και ΡΜ-2,5 και ΝΟ2 (σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Παρακολούθησης των Αιωρούμενων Σωματιδίων).

Όπως φαίνεται από την εγκεκριμένη μελέτη διαχείρισης των προϊόντων εκσκαφής, οι εκπομπές αέριων ρύπων από τα οχήματα μεταφοράς εκσκαφών και υλικών είναι χαμηλές και δεν αναμένεται να επηρεάσουν την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή και κατά συνέπεια δεν θεωρούνται σοβαρές ως προς την επίπτωσή τους.

ΘΟΡΥΒΟΣ

Εργασίες κατασκευής

Οι κυριότερες εργασίες κατασκευής που έχουν εκτελεσθεί κατά το διάστημα αναφοράς της παρούσας έκθεσης και μπορούν να συνδεθούν με πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την παραγωγή θορύβου είναι οι κάτωθι:

 • Εργασίες εκσκαφής και αντιστήριξης των Φρεάτων ‘’ΤΒΜ ΚΑΤΕΧΑΚΗ’’, ‘’ΓΝΑ’’ και ‘’ΤΒΜ ΒΕΪΚΟΥ’’
 • Χρήση και λειτουργία μηχανημάτων κατασκευής του έργου.
 • Κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων προς και από τους εργοταξιακούς χώρους.
 • Μεταφορά προϊόντων εκσκαφής και υλικών κατασκευής του έργου.

Αξιολόγηση των επιπτώσεων

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων κυρίως στο ανθρωπογενές περιβάλλον, και σε συμφωνία με τους Περιβαλλοντικούς Όρους και τις Περιβαλλοντικές Προδιαγραφές του Έργου, έχουν ληφθεί τα παρακάτω μέτρα:

 • Τοποθέτηση σε όλους τους εργοταξιακούς χώρους που έχουν καταληφθεί, μεταλλικών πετασμάτων για την μείωση του θορύβου.
 • Προγραμματισμός εργασιών ώστε να αποφεύγεται η εκτέλεση θορυβωδών εργασιών τις ώρες κοινής ησυχίας.
 • Ενημέρωση των περιοίκων σε περίπτωση εκτέλεσης θορυβωδών εργασιών.
 • Χρήση μηχανημάτων με πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου.
 • Χρήση κινητών κινητών ηχομονωτικών περιφραγμάτων μηχανημάτων.
 • Μηνιαίες μετρήσεις θορύβου σε όλους τους εργοταξιακούς χώρους όπου εκτελούνται εργασίες, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ελέγχου Θορύβου και Δονήσεων και με βάση τα αποτελέσματα της εγκεκριμένης Ειδικής Μελέτης Θορύβου και Δονήσεων.
 • Μετρήσεις δονήσεων σε κτήρια ειδικού ενδιαφέροντος όποτε κριθεί αναγκαίο.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Εργασίες κατασκευής

Οι κυριότερες εργασίες κατασκευής που έχουν εκτελεσθεί κατά το διάστημα αναφοράς της παρούσας έκθεσης και μπορούν να συνδεθούν με πιθανές επιπτώσεις στα υφιστάμενα δίκτυα υποδομής και μεταφορών, είναι οι κάτωθι:

 • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις περιοχές κατάληψης των εργοταξιακών χώρων
 • Μεταφορά προϊόντων εκσκαφής προς τους χώρους απόθεσης
 • Μεταφορά υλικών κατασκευής προς τους εργοταξιακούς χώρους

Αξιολόγηση των επιπτώσεων – Ενέργειες από Ανάδοχο

 • Ανάπτυξη ενός σχεδίου, όπου προσδιορίζονται οι κύριοι οδοί κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων από και προς το εργοτάξιο, καθώς και οι περιοχές των κατασκευαστικών τους καθηκόντων και οι χρόνοι που χρειάζονται για την εκτέλεση τους.
 • Καθορισμένα δρομολόγια των οχημάτων μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής από και προς τα εργοτάξια με στόχο την αποφυγή της διέλευσής τους κατά το δυνατόν από περιοχές κατοικίας. Η μετακίνηση των οχημάτων μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής προστίθεται στον υφιστάμενο κυκλοφοριακό φόρτο των οδών κίνησης. Για τον λόγο αυτό η κίνηση των οχημάτων μεταφοράς γίνεται μέσω των βασικών οδικών αξόνων της ευρύτερης περιοχής του έργου οι οποίοι μπορούν να παραλάβουν χωρίς προβλήματα τον πρόσθετο κυκλοφοριακό φόρτο, ενώ η κυκλοφορία στις τοπικές οδούς πρόσβασης προς και από τους εργοταξιακούς χώρους πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης και έγκρισης από τους αρμόδιους τοπικούς φορείς.
 • Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση της κυκλοφορίας
 • Τοποθέτηση κυκλοφοριακής σήμανσης, (κώνων, φωτεινών σημάτων, πινακίδων κλπ), ώστε να προειδοποιούν τους οδηγούς και τους πεζούς για τους κινδύνους από την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και να βοηθούν στην ομαλοποίηση της κυκλοφορίας γύρω από τα εργοτάξια.
 • Κατασκευή επαρκών διαβάσεων διέλευσης (πεζοδρόμια, ράμπες κλπ) πεζών, όπου απαιτείται σύμφωνα με τις κυκλοφοριακές μελέτες.
 • Άμεση αποκατάσταση οποιασδήποτε καταστροφής του υπάρχοντος οδικού δικτύου, έξω από τα όρια του εργοταξίου, που οφείλεται σε κατασκευαστικές εργασίες.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα

Παραγωγή αποβλήτων

Τα στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα που έχουν παραχθεί από τις έως σήμερα κατασκευαστικές εργασίες του έργου, περιλαμβάνουν:

 • Αστικού τύπου απόβλητα από το προσωπικό του έργου.
 • Απόβλητα από τη λειτουργία των εργοταξιακών γραφείων, όπως χαρτί, άδειες συσκευασίες μελανιών, λαμπτήρες, ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές.
 • Απόβλητα συσκευασίας υλικών, όπως χαρτοσακκούλες προϊόντων τσιμέντου, χαρτοκιβώτια, πλαστικά – πλαστικές συσκευασίες, μεταλλικές συσκευασίες, ξύλινες παλλέτες.
 • Απόβλητα (scrap) σιδηρού οπλισμού
 • Απόβλητα συσκευασιών ορυκτών ελαίων – λιπαντικών (σιδερένια άδεια βαρέλια)
 • Προϊόντα εκσκαφής.
 • Μπάζα από υπολλείματα οικοδομικών εργασιών
 • Σκουπίδια εργοταξίων.

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, έχουν ληφθεί τα παρακάτω μέτρα:

 • Τα αστικού τύπου απόβλητα συγκεντρώνονται σε κάδους αποριμμάτων και συλλέγονται από απορριματοφόρα των Υπηρεσίων Καθαριότητας των οικείων Δήμων.
 • Τα χαρτιά και τα πλαστικά απόβλητα από τη λειτουργία των εργοταξιακών γραφείων συλλέγονται σε μικρούς κάδους με συγκεκριμένη σήμανση, που βρίσκονται εντός των εργοταξιακών γραφείωνκαι στην συνέχεια απορρίπτονται σε κάδους ανακύκλωσης. Η ανακύκλωση πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες Καθαριότητας των οικείων Δήμων.
 • Συλλογή αποβλήτων συσκευασιών ελαίων – λιπαντικών και ανακύκλωση τους μέσω του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών Ορυκτελαίων ΚΕΠΕΔ (εταιρεία ΛΑΒΔΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.).
 • Συλλογή αποβλήτων σιδηρού οπλισμού και μηχανολογικού εξοπλισμού (scrap) προς ανακύκλωση (διάθεση σε ΑΤΤΙΚΗ CONTAINER)
 • Συλλογή χάρτινων – πλαστικών συσκευασιών και ξύλου προς ανακύκλωση (διάθεση σε ΑΤΤΙΚΗ CONTAINER)
 • Συλλογή λαμπτήρων σε ειδικούς κάδους προς ανακύκλωση (διάθεση σε ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ)
 • Συλλογή μελανιών σε ειδικούς κάδους προς ανακύκλωση (διάθεση σε ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ)
 • Συλλογή ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών συσκευών σε ειδικό κάδο προς ανακύκλωση (διάθεση σε ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ)
 • Η διάθεση των προϊόντων εκσκαφής πραγματοποιήθηκε στους χώρους που περιγράφονταιανωτέρω.

Στερεά επικίνδυνα απόβλητα

Παραγωγή αποβλήτων

Τα στερεά επικίνδυνα απόβλητα που αναμένεται να παραχθούν κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, είναι :

 • Πλαστικές άδειες δεξαμενές χημικών πρόσθετων σκυροδεμάτων – ενεμάτων
 • Ρυπασμένες συσκευασίες χημικών
 • Ρυπασμένες συσκευασίες υλικών χρωματισμών
 • Χρησιμοποιημένα φίλτρα λαδιού
 • Μπαταρίες
 • Συσσωρευτές οχημάτων

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, έχουν ληφθεί τα παρακάτω μέτρα:

 • Επιστροφή των άδειων πλαστικών δεξαμενών πρόσθετων σκυροδέματος – ενεμάτων στους προμηθευτές των υλικών.
 • Συλλογή σε ειδικές συσκευασίες των ρυπασμένων πλαστικών συσκευασιών χημικών προς διάθεση και διαχείριση σε POLYECO SA.
 • Συλλογή σε ειδικές συσκευασίες των ρυπασμένων πλαστικών συσκευασιών υλικών χρωματισμών προς διάθεση και διαχείριση σε POLYECO SA.
 • Συλλογή χρησιμοποιημένων φίλτρων λαδιού σε ειδικά βαρέλια UN προς διάθεση και διαχείριση από POLYECO SA
 • Συλλογή συσσωρευτών οχημάτων σε ειδικό κάδο συλλογής προς διάθεση και διαχείριση σε ΣΥΔΕΣΣΥΣ ΑΕ.
 • Συλλογή μπαταριών σε ειδικούς κάδους προς προς διάθεση και διαχείριση σε ΑΦΗΣ ΑΕ.

Υγρά απόβλητα

Παραγωγή αποβλήτων

Τα υγρά απόβλητα που έχουν παραχθεί από τις έως σήμερα κατασκευαστικές εργασίες του έργου, εμπεριέχουν:

 • Αντλήσεις υπόγειων υδάτων από τις κατασκευαστικές εργασίες στους εργοταξιακούς χώρους του έργου.
 • Υγρά απόβλητα από την πλύση των τροχών των οχημάτων στις εξόδους των εργοταξίων
 • Υγρά απόβλητα/λύματα από τις κουζίνες των εργοταξιακών γραφείων και τους χώρους υγιεινής των εργαζομένων.
 • Ακάθαρτα νερά από τις εργασίες καθαρισμού των γραφείων.

Σημειώνεται ότι:

 • Δεν έχουν παραχθεί υγρά απόβλητα από τις εργασίες σκυροδετήσεων, λόγω του ότι η πλύση των οχημάτων μεταφοράς σκυροδέματος γίνεται εκτός των εργοταξιακών χώρων.

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, έχουν ληφθεί τα παρακάτω μέτρα:

 • Τοποθέτηση δεξαμενών καθίζησης στους εργοταξιακούς χώρους στους οποίους διενεργούνται εργασίες εκσκαφών και αντλήσεις υδάτων.
 • Κατασκευή φρεατίου συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης των οχημάτων στην είσοδο των εργοταξιακών χώρων.
 • Δειγματοληψία σε μηνιαία βάση των αντλούμενων υδάτων από τις δεξαμενές καθίζησης και έλεγχος των παραμέτρων pH, Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας και Ολικών Αιωρούμενων Στερεών.
 • Για την υγιεινή του προσωπικού των εργοταξιακών γραφείων έχουν κατασκευασθεί χώροι υγιεινής και τουαλέτες, που έχουν συνδεθεί με το υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο του κάθε Δήμου στο οποίο ανήκει το εργοτάξιο.
 • Τα νερά από τις εργασίες καθαρισμού των γραφείων διατίθενται στο δίκτυο ακαθάρτων του κάθε Δήμου στο οποίο ανήκει το εργοτάξιο.
 • Επίσης έχουν τοποθετηθεί χημικές τουαλέτες σε κατάλληλα σημεία των εργοταξιακών χώρων, τα λύματα των οποίων παραλαμβάνουν σε εβδομαδιαία βάση οι εταιρείες οι οποίες και τις τοποθετούν στα εργοτάξια.

 

Απόβλητα ορυκτών ελαίων – λιπαντικών

Η λίπανση και αλλαγή λιπαντικών – ελαίων του εξοπλισμού, των μηχανημάτων και οχημάτων της Κοινοπραξίας πραγματοποιούνται σε οργανωμένα συνεργεία εκτός εργοταξίου.

Η λίπανση και αλλαγή λιπαντικών – ελαίων των μηχανημάτων, των οχημάτων, και του εξοπλισμού των υπεργολάβων γίνεται σε χώρους και συνεργεία επιλεγμένα από τους υπεργολάβους με δική τους ευθύνη.

Η συλλογή των απόβλητων λιπαντικών – ελαίων από τα μηχανήματα ή τον εξοπλισμό, που πραγματοποιείται στο εργοτάξιο, γίνεται με μεταλλικές λεκάνες που τοποθετούνται κάτω από τα μηχάνηματα και στη συνέχεια με φορητές αντλίες γίνεται η μετάγγιση αυτών σε ειδικά βαρέλιαUN τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (λεκάνες αποφυγής διαρροών από σκυρόδεμα και επίστρωση στεγανωτικής τσιμεντοκονίας). Στους εν λόγω χώρους υπάρχουν απορροφητικά υλικά (πριονίδι), βιοδιασπαστικά ελαίων, απορροφητικά πανιά, εργαλεία καθαρισμού, κλπ. που είναι άμεσα προσβάσιμα σε περιπτώσεις διαρροών ελαίων.Η τελική διαχείριση/ανακύκλωση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων γίνεται από την CYTOPΕΛΤΕΠΕ.

Στο εργοτάξιο κρατούνται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες των λιπαντικών ελαίων που χρησιμοποιούνται και τις ποσότητες που συλλέγονται ως απόβλητο για να διαχειριστούν σύμφωνα με τα όσα περιγράφηκαν ανωτέρω.

Κατά την περίοδο αναφοράς της παρούσης δεν έχουν διατεθεί ποσότητες των εν λόγω αποβλήτων προς διαχείριση.

 

ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 4 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η παρούσα αποτελεί την 2η ετήσια Έκθεση παρακολούθησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Αρχαιολογικές εργασίες και μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ του Τμήματος Α΄ της Γραμμής 4 Άλσος Βεΐκου – Γουδή του Μετρό της Αθήνας», και αφορά στο χρονικό διάστημα για το έτος 2022, ήτοι από 1/1/2022 έως 31/12/2022, για 18 εργοταξιακές θέσεις του Έργου:

 1. Φρέαρ ΕΥΔΑΠ
 2. Φρέαρ Βεΐκου – Πλυντήριο Συντήρηση
 3. Σταθμός Άλσος Βεΐκου
 4. Σταθμός Γαλάτσι
 5. Σταθμός Ελικώνος
 6. Σταθμός Κυψέλη
 7. Σταθμός Δικαστήρια
 8. Σταθμός Ακαδημία
 9. Φρέαρ Βιβλιοθήκη
 10. Σταθμός Κολωνάκι
 11. Φρέαρ Φορμίωνος
 12. Σταθμός Καισαριανή
 13. Φρέαρ Νήαρ Ηστ
 14. Σταθμός Πανεπιστημιούπολη
 15. Σταθμός Ιλίσια
 16. Σταθμός Ζωγράφου
 17. Σταθμός Γουδή
 18. Φρέαρ Δικαιοσύνης

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Φυσικό περιβάλλον

Αέρας

Οι επιπτώσεις στον αέρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, δύναται να προκληθούν κυρίως κατά την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών και κατά τις εργασίες παράκαμψης δικτύων ΟΚΩ και περιλαμβάνουν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις καθαιρέσεις, τις αποξηλώσεις και τις εργασίες μετατόπισης των δικτύων ΟΚΩ. Επίσης, μικρής έκτασης και βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις δύναται να προκληθούν κατά τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και των υλικών κατασκευής από και προς τους εργοταξιακούς χώρους.

Οι επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον που διαπιστώθηκαν κατά το διάστημα αναφοράς στις εργοταξιακές θέσεις του έργου αφορούν στην εκπομπές αέριων ρύπων (καυσαέρια) κατά τη λειτουργία των οχημάτων-μηχανημάτων και κατά τη μεταφορά προϊόντων εκσκαφής από και προς τους εργοταξιακούς χώρους.

Για τον περιορισμό και τον έλεγχο των εκπομπών αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα, λήφθηκαν τα κατάλληλα μέτρα που αφορούν στην πρόληψη εκπομπών και διασποράς τους στο αστικό περιβάλλον όπως:

 • Διατήρηση των εξατμίσεων των οχημάτων και των μηχανημάτων σε θέσεις μακριά από το έδαφος, ώστε να μην ευνοείται η δημιουργία σκόνης κατά τη λειτουργία τους.
 • Τακτική συντήρηση εξοπλισμού/οχημάτων/μηχανημάτων για την ορθή λειτουργία και τη μείωση των αέριων εκπομπών. Τα οχήματα και τα μηχανήματα έργου διαθέτουν δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα ελέγχου καυσαερίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις.
 • Οικολογική οδήγηση των οχημάτων για τη μείωση κατανάλωσης καυσίμων και τη μείωση των αέριων εκπομπών, κίνηση με χαμηλή ταχύτητα για τη μείωση των εκπομπών σκόνης.
 • Απαγόρευση καύσης των προϊόντων καθαρισμών, εκσκαφών και καθαιρέσεων, καθώς και πάσης φύσεως υλικών.
 • Μείωση στο ελάχιστο δυνατό της χρονικής διάρκειας των εργασιών που ευνοούν ή/και προκαλούν την εκπομπή σκόνης.

Κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν έχουν διαπιστωθεί και καταγραφεί αρνητικές επιπτώσεις στον αέρα από την εκτέλεση των εργασιών. Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στις εγκεκριμένες ΜΠΕ και σ-ΠΜ του έργου, καθώς και στις ΤΕΠΕΜ εργοταξίων, την εμπειρία από αντίστοιχα έργα, καθώς και τις μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων (PM2.5 & PM10) και διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2) που εκτελέστηκαν στο διάστημα αναφοράς στις πιο επιβαρυμένες από εργασίες και ευαίσθητες εργοταξιακές θέσεις του Έργου, οι εκπομπές αέριων ρύπων εκτιμάται ότι είναι τοπικού χαρακτήρα, ήπιες και βραχυχρόνιες, δίχως να επηρεάζουν αρνητικά σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή των θέσεων, όπου έχουν εκτελεστεί εργασίες.

Νερά

Κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν έχουν διαπιστωθεί και καταγραφεί αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των υδάτων από την εκτέλεση των εργασιών, δηλαδή κατά την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών και κατά τις εργασίες παράκαμψης δικτύων ΟΚΩ και περιλαμβάνουν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις καθαιρέσεις, τις αποξηλώσεις και τις εργασίες μετατόπισης των δικτύων ΟΚΩ.

Σημειώνεται ότι για το χρονικό διάστημα αναφοράς δεν έχουν πραγματοποιηθεί αντλήσεις υδάτων και κατά συνέπεια, δεν έχουν εγκατασταθεί δεξαμενές καθίζησης. Επίσης, δεν πραγματοποιούνται πλύσεις των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου και λοιπού εξοπλισμού στους εργοταξιακούς χώρους.

Έδαφος

Κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν έχουν διαπιστωθεί και καταγραφεί αρνητικές επιπτώσεις στο έδαφος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, δηλαδή κατά την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών και κατά τις εργασίες παράκαμψης δικτύων ΟΚΩ και περιλαμβάνουν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις καθαιρέσεις, τις αποξηλώσεις και τις εργασίες μετατόπισης των δικτύων ΟΚΩ, καθώς και κατά τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και των υλικών κατασκευής από και προς τους εργοταξιακούς χώρους.

Χλωρίδα

Οι επιπτώσεις που διαπιστώθηκαν κατά το διάστημα αναφοράς στη χλωρίδα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αφορούν την εκρίζωση και κοπή των υφιστάμενων δένδρων και θάμνων λόγω των εκτελούμενων εργασιών, ήτοι κατά την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών και κατά τις εργασίες παράκαμψης δικτύων ΟΚΩ και περιλαμβάνουν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις καθαιρέσεις, τις αποξηλώσεις και τις εργασίες μετατόπισης των δικτύων ΟΚΩ.

Για να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και στο αστικό πράσινο στις περιοχές των εργοταξιακών χώρων, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

 • Μεταφύτευση δέντρων και θάμνων εντός του Φυτωρίου του Δήμου Αθηναίων, με υπόδειξη της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων.
 • Περιποίηση (κλάδεμα) του συνόλου των δέντρων πριν τις εργασίες εκρίζωσης και μεταφύτευσης.
 • Περιποίηση (λίπανση, πότισμα κλπ) του συνόλου των δέντρων που μεταφυτεύτηκε εντός του Φυτωρίου του Δήμου Αθηναίων, όπως υποδείχθηκε.
 • Μεταφύτευση δέντρων και θάμνων που δύνανται να μεταφυτευτούν κατόπιν υπόδειξης σε κατάλληλες θέσεις των αρμοδίων Φορέων (Διευθύνσεις Πρασίνου Αρμόδιων Δήμων).
 • Αποκομιδή και διαχείριση των κλαδεμάτων και κομμένων δέντρων και θάμνων που δε δύνανται να μεταφυτευτούν σε κατάλληλη αδειοδοτημένη μονάδα.
 • Για κάθε θέση του έργου εκπονείται και υποβάλλεται προς έγκριση στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Ειδική Μελέτη Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου και Χλωρίδας, σύμφωνα με την οποία εκτελούνται οι εργασίες κοπής, εκρίζωσης και μεταφύτευσης της υφιστάμενης χλωρίδας.

Τα προς μεταφύτευση δένδρα και θάμνοι, χαρακτηρίζονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρασίνου του εκάστοτε Δήμου, και όπου απαιτείται γνωμοδοτεί η Διεύθυνση Δασών Αθηνών και η Διεύθυνση Αλσών και Πάρκων της Περιφέρειας Αττικής, και μεταφυτεύονται σε θέσεις που υποδεικνύονται από τις ανωτέρω Υπηρεσίες. Τα υπόλοιπα δέντρα και θάμνοι που δεν μεταφυτεύονται, διαχειρίζονται κατάλληλα σε συνεργασία με αδειοδοτημένες μονάδες αποκομιδής και διάθεσης/αξιοποίησης βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων (κωδικός ΕΚΑ 20 02 01: απόβλητα κήπων και πάρκων – βιοαποικοδομίσιμα απόβλητα).

Δομημένο περιβάλλον

Κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν έχουν διαπιστωθεί και καταγραφεί αρνητικές επιπτώσεις στο δομημένο περιβάλλον, εντός και σε γειτνίαση με τους εργοταξιακούς χώρους. Οι πιθανές επιπτώσεις, οι οποίες δύναται να προκληθούν κατά την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών αφορούν στα κτίρια, το οδικό δίκτυο, τα δίκτυα υποδομών και τις κοινόχρηστες υποδομές.

 

Ποιότητα ζωής των κατοίκων

Θόρυβος & δονήσεις

Κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς οι επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων στις περιοχές των θέσεων του έργου όπου έχουν εκτελεστεί εργασίες, που να οφείλονται σε εκπομπές θορύβου και δονήσεων εκτιμάται ότι είναι τοπικού χαρακτήρα, ήπιες και βραχυχρόνιες, δίχως να επηρεάζουν αρνητικά σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα του οικιστικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή των θέσεων όπου έχουν εκτελεστεί εργασίες, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα μετρήσεων θορύβου & δονήσεων που εκτελέστηκαν στο διάστημα αναφοράς στις πιο επιβαρυμένες από εργασίες και ευαίσθητες εργοταξιακές θέσεις του Έργου.

Οι επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων στις περιοχές των θέσεων του έργου, καθώς και στο ακουστικό περιβάλλον, που οφείλονται στην παραγωγή θορύβου και δονήσεων, δύναται να προκληθούν κυρίως κατά την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών και κατά τις εργασίες παράκαμψης δικτύων ΟΚΩ και περιλαμβάνουν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις καθαιρέσεις, τις αποξηλώσεις και τις εργασίες μετατόπισης των δικτύων ΟΚΩ. Επίσης, ήπιας έντασης και βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις δύναται να προκληθούν κατά τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και των υλικών κατασκευής από και προς τους εργοταξιακούς χώρους.

Οι επιπτώσεις αυτές αφορούν στην:

 • Πρόκληση εκπομπών θορύβου από τη λειτουργία των μηχανημάτων έργου, του εξοπλισμού εργασίας και από την κίνηση των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου στον εργοταξιακό χώρο.
 • Πρόκληση εκπομπών δονήσεων από τη λειτουργία των μηχανημάτων έργου, του εξοπλισμού εργασίας και από την κίνηση των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου στον εργοταξιακό χώρο.

Για τον περιορισμό της πρόκλησης εκπομπών θορύβου και δονήσεων λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

 • Χρήση εξοπλισμού με αποτελεσματική απόσβεση θορύβου με τη χρήση κατάλληλων σιγαστήρων, ηχητικών επενδύσεων, ασπίδων, ηχομονώσεων, θωρακίσεων κλπ.
 • Πραγματοποίηση τακτικών συντηρήσεων στον εξοπλισμό, προκειμένου αυτός να διατηρείται σε καλή κατάσταση, ώστε να ελαχιστοποιείται ο εκπεμπόμενος θόρυβος από την χρήση του.
 • Διάθεση δελτίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ από τα οχήματα που εκτελούν τις εργασίες μεταφοράς των υλικών κατασκευής και των προϊόντων εκσκαφής, με έλεγχο των επιπέδων του εκπεμπόμενου θορύβου κατά τη λειτουργία τους σε σχέση με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις.
 • Τοποθέτηση του εξοπλισμού στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα γειτονικά κτίρια.
 • Αποφυγή της ταυτόχρονης λειτουργίας μηχανημάτων που προκαλούν υψηλά επίπεδα θορύβου & δονήσεων (αεροσυμπιεστές, διατρητικά, σφύρες, μηχανήματα πασσαλώσεων, οδοστρωτήρες κλπ), καθώς και της λειτουργίας τους κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
 • Πραγματοποίηση φόρτωσης, εκφόρτωσης και κινήσεων φορτηγών και μηχανημάτων έργου με τέτοιο τρόπο, ώστε ο θόρυβος να είναι όσο το δυνατό χαμηλότερος.

Προσβασιμότητα

Κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν έχουν διαπιστωθεί και καταγραφεί σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην προσβασιμότητα των πολιτών σε κοινόχρηστες περιοχές, ιδιοκτησίες, εμπορικά καταστήματα και χώρους εργασίας. Οι όποιες επιπτώσεις εκτιμάται ότι είναι τοπικού χαρακτήρα και ήπιες, ενώ διαρκούν για το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών.

Σημειώνεται ότι λαμβάνεται μέριμνα προκειμένου σε κάθε θέση του έργου να καταλαμβάνεται η μικρότερη δυνατή επιφάνεια για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, προκειμένου να μην καθυστερεί η απελευθέρωση των χώρων που δεσμεύονται.

Πολιτιστική κληρονομιά

Οι επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών δύναται να προκληθούν κυρίως κατά τη μετατόπιση των δικτύων ΟΚΩ. Για να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων που ενδέχεται να εντοπιστούν κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Ειδικότερα πριν από την έναρξη εργασιών στις επιμέρους θέσεις του έργου έχουν πραγματοποιηθεί διερευνητικές εργασίες για τον εντοπισμό τυχόν αρχαιοτήτων, όπου αυτές απαιτούνταν, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων αντιστηρίξεων ή/και υποστηρίξεων. Τα σημεία ενδιαφέροντος διάνοιξης διερευνητικών τομών καθορίζονται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία ειδοποιείται εγγράφως πριν από την έναρξη των εργασιών. Οι εν συνεχεία αρχαιολογικές εργασίες εκτελούνται υπό την εποπτεία της Αρχαιολογικής υπηρεσίας.

Κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς δεν έχουν διαπιστωθεί και καταγραφεί αρνητικές επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομία από την εκτέλεση των εργασιών. Σε περίπτωση που από την αρχαιολογική έρευνα διαπιστωθεί η ύπαρξη ευρημάτων, οι επιπτώσεις θα είναι θετικές, καθώς θα δύναται να γίνει διάσωση, διατήρηση και ανάδειξη αυτών.

Διαχείριση προϊόντων εκσκαφής & ΑΕΚΚ

Σχετικά με τη διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής και των αποβλήτων που παράγονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στους εργοταξιακούς χώρους, τηρείται αρχείο και τα σχετικά παραστατικά (συνοδευτικά έντυπα μεταφοράς, βεβαιώσεις παραλαβής, δελτία αποστολής κλπ) που τεκμηριώνουν τον τρόπο διάθεσης κάθε κατηγορίας αποβλήτων. Οι άδειες των χώρων διάθεσης των προϊόντων εκσκαφής και οι αντίστοιχες εγκρίσεις και παραστατικά, έχουν υποβληθεί με την Ειδική Μελέτη Διαχείρισης Προϊόντων Εκσκαφής και Υλικών Κατασκευής.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του έργου και στην εγκεκριμένη Ειδική Μελέτη Διαχείρισης προϊόντων εκσκαφής και υλικών κατασκευής, τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφής δύναται να μεταφέρονται προς απόθεση σε  εγκεκριμένους χώρους. Κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς η πλειονότητα των παραγόμενων αποβλήτων εκσκαφών, καθαιρέσεων, αποξηλώσεων (ΑΕΚΚ) που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών και κατά τις εργασίες παράκαμψης δικτύων ΟΚΩ και περιλαμβάνουν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις καθαιρέσεις, τις αποξηλώσεις και τις εργασίες μετατόπισης των δικτύων ΟΚΩ, μεταφέρθηκαν προς κατάλληλη διαχείριση σε αδειοδοτημένες μονάδες.

Τα βιοαποικοδομίσιμα απόβλητα που προήλθαν από τον καθαρισμό των εργοταξιακών χώρων (κωδικός ΕΚΑ 20 02 01) και αφορούν στο αστικό πράσινο που δε δύναται να μεταφυτευτεί και βιοαποικοδομίσιμα απόβλητα από τον καθαρισμό των εργοταξιακών χώρων (χόρτα, ξερά κλαδιά κλπ), διατέθηκαν προς κατάλληλη διαχείριση σε αδειοδοτημένες εταιρείες.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς, ήτοι από 1/1/2022 έως 31/12/2022, δεν έχουν διαπιστωθεί και καταγραφεί σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την εκτέλεση του έργου «Αρχαιολογικές εργασίες και μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ του τμήματος Α΄ της Γραμμής 4 Άλσος Βεΐκου – Γουδή του Μετρό της Αθήνας».

Print Friendly, PDF & Email
WCAG