Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – 2021

Τα στοιχεία των ελέγχων και μετρήσεων που καταγράφονται παρακάτω αφορούν στις ενότητες του Προγράμματος Κάλυψης Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΚΠΑ) για το έτος 2021.

Μετρήσεις Θορύβου, Δονήσεων και Αιωρούμενων Σωματιδίων

Στο πλαίσιο ελέγχου των επιπέδων θορύβου, δονήσεων και αιωρούμενων σωματιδίων στα εργοτάξια του Έργου, πραγματοποιήθηκαν συγκεντρωτικά για το έτος 2021 εξήντα (60) μετρήσεις, για κάθε μία από τις τρεις παραπάνω κατηγορίες.

Η συγκεντρωτική απεικόνιση προκύπτει από τις μηνιαίες μετρήσεις ελέγχου των παραμέτρων, επί συνόλου πέντε (5) εργοταξίων του Έργου. Τα αναλυτικά αποτελέσματα αυτών έχουν υποβληθεί στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. μέσω των μηνιαίων περιβαλλοντικών εκθέσεων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν δεν έχουν προκύψει ζητήματα υπερβάσεων και αντιμετώπισης, σχετιζόμενα με τις προαναφερθείσες κατηγορίες μετρήσεων.

Έλεγχος Αντλούμενων Υδάτων – Χημικές Αναλύσεις

Για τον έλεγχο των αντλούμενων υδάτων στα εργοτάξια του έργου, πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του έτους 2021 είκοσι πέντε (25) δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις.

Από τα αποτελέσματα αυτών, όπως παρουσιάστηκαν στις μηνιαίες εκθέσεις που υποβλήθηκαν στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., δεν προέκυψαν υπερβάσεις των παραμέτρων διάθεσης.

Διαχείριση Αποβλήτων

Το σύνολο των αποβλήτων του Έργου, επικίνδυνων και μη, διαχειρίζονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και δηλώνονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω των ετήσιων δηλώσεων αποβλήτων. Για κάθε κατηγορία αποβλήτων χρησιμοποιούνται αδειοδοτημένοι φορείς συλλογής-μεταφοράς και διαχείρισης αυτών, ενώ παράλληλα εκδίδονται τα απαιτούμενα παραστατικά.

Η συγκεντρωτική απεικόνιση των ποσοτήτων ανά κατηγορία αποβλήτου για το έτος 2021 έχει παρουσιαστεί στις μηνιαίες και εξαμηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης που έχουν υποβληθεί από τον Ανάδοχο με αναλυτική καταγραφή στοιχείων που αφορούν, ημερομηνίες/δελτία αποστολής/εργοτάξια.

Το σύνολο των παραστατικών τηρείται στο αρχείο του Έργου και είναι διαθέσιμο στις αρμόδιες Αρχές και τους Φορείς του Έργου κατά τις επιθεωρήσεις τους.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG