Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – 2022

Τα στοιχεία των ελέγχων και μετρήσεων που καταγράφονται παρακάτω αφορούν στις ενότητες του Προγράμματος Κάλυψης Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΚΠΑ) για το έτος 2022.

Μετρήσεις Θορύβου, Δονήσεων και Αιωρούμενων Σωματιδίων

Στο πλαίσιο ελέγχου των επιπέδων θορύβου, δονήσεων και αιωρούμενων σωματιδίων στα εργοτάξια του Έργου, πραγματοποιήθηκαν συγκεντρωτικά για το έτος 2022 εξήντα (60) μετρήσεις, για κάθε μία από τις τρεις ανωτέρω κατηγορίες.

Η συγκεντρωτική απεικόνιση προκύπτει από τις μηνιαίες μετρήσεις ελέγχου των παραμέτρων, επί συνόλου πέντε (5) εργοταξίων του Έργου (Σταθμοί Νομαρχία-Καλαμαριά-Αρετσού-Νέα Κρήνη-Μίκρα). Τα αναλυτικά αποτελέσματα αυτών έχουν υποβληθεί στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. μέσω των μηνιαίων περιβαλλοντικών εκθέσεων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν δεν έχουν προκύψει αποκλίσεις ή υπερβάσεις  τιμών  σε σχέση με τα προσδιορισμένα  όρια για τις αντίστοιχες κατηγορίες  μετρήσεων.

Έλεγχος Αντλούμενων Υδάτων – Χημικές Αναλύσεις

Για τον έλεγχο των αντλούμενων υδάτων στα εργοτάξια του έργου, πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του έτους 2022 δώδεκα (12) δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις.

Από τα αποτελέσματα αυτών, όπως παρουσιάστηκαν στις μηνιαίες εκθέσεις που υποβλήθηκαν στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., δεν προέκυψαν υπερβάσεις των παραμέτρων διάθεσης.

Διαχείριση Αποβλήτων

Η διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων του Έργου, επικίνδυνων και μη, υλοποιείται  με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και οι ποσότητες δηλώνονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω των ετήσιων δηλώσεων αποβλήτων. Τα απόβλητα για κάθε κατηγορία οδηγούνται σε αδειοδοτημένους  φορείς συλλογής-μεταφοράς και διαχείρισης αυτών, ενώ παράλληλα εκδίδονται τα απαιτούμενα παραστατικά.

Η συγκεντρωτική απεικόνιση των ποσοτήτων ανά κατηγορία αποβλήτου για το έτος 2022 έχει παρουσιαστεί στις μηνιαίες και εξαμηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης που έχουν υποβληθεί από τον Ανάδοχο με αναλυτική καταγραφή στοιχείων που αφορούν, ημερομηνίες/δελτία αποστολής/εργοτάξια.

Το σύνολο των παραστατικών τηρείται στο αρχείο του Έργου και είναι διαθέσιμο στις αρμόδιες Αρχές και τους Φορείς του Έργου κατά τις επιθεωρήσεις τους.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG