Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης (ΜΑΜΘ)

Σκοπιμότητα έργου

Ο σχεδιασμός των υπό κατασκευή έργων του Μετρό Θεσσαλονίκης (Βασικό Έργο, Επέκταση Καλαμαριάς) βασίστηκε στην Γενική Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας για τη Θεσσαλονίκη που είχε ανατεθεί από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ) και ολοκληρώθηκε το 2000. Έκτοτε τέτοιας εμβέλειας και έκτασης μελέτη δεν έχει εκπονηθεί για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ (ΑΜ), για τις ανάγκες του Έργου της Επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκη (ΣΑΣΘ), εκπόνησε τις αναγκαίες μελέτες (Μελέτη Σκοπιμότητας, 2011), μετά από κατάλληλη επικαιροποίηση των δεδομένων ζήτησης μετακινήσεων και με έτος σχεδιασμού το 2016.

Με στόχο να διερευνηθούν οι ανάγκες σε νέα έργα Μετρό μετά την υλοποίηση της Βασικής Γραμμής Μετρό και της Επέκτασης προς Καλαμαριά, και να διαμορφωθεί ένα Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου Μετρό στην Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο ενός επικαιροποιημένου Σχεδίου Μεταφορών για την πόλη, με χρονικό ορίζοντα σχεδιασμού 20ετίας το 2040, απαιτείται η εκπόνηση νέας Γενικής Συγκοινωνιακής Μελέτης, της Μελέτης Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης (ΜΑΜΘ), η οποία θα προσδιορίσει τις ανάγκες ζήτησης μετακινήσεων και αντίστοιχων έργων υποδομής στη Θεσσαλονίκη.

Η έρευνα διεξάγεται σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) και με τα κυβερνητικά μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού covid-19.

Περιοχή μελέτης – ωφελούμενος πληθυσμός

Η Περιοχή Μελέτης περιλαμβάνει το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης και την γύρω Περιαστική Ζώνη, με συνολικό πληθυσμό 991.847 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011), που αντιστοιχεί περίπου στο 89% του Νομού Θεσσαλονίκης (1.110.551 κάτοικοι).

Η Περιοχή Μελέτης συμπεριλαμβάνει τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θέρμης, Θερμαϊκού, Νεαπόλεως-Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Ελευθερίου-Κορδελιού, Ωραιοκάστρου, Λαγκαδά,  Δέλτα.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Η Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης είναι μία Γενική Συγκοινωνιακή Μελέτη που έχει στόχο την διαμόρφωση ενός Σχεδίου Μεταφορών, στο πλαίσιο του Μέσο-μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού Μεταφορών για την πόλη της Θεσσαλονίκης (με έτη-στόχους το 2030 και 2040).

Συνοπτικά, στα αντικείμενα της ΜΑΜΘ περιλαμβάνονται:

 1. Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης που διέπει τη λειτουργία των μεταφορικών συστημάτων της ΠΜ και τα χαρακτηριστικά ή τις παραμέτρους που καθορίζουν την προσφορά και τη ζήτηση των συστημάτων αυτών.  Για το σκοπό αυτό θα διενεργηθούν οι εξής έρευνες:
 • Έρευνα Νοικοκυριών
 • Έρευνα Δεδηλωμένης Προτίμησης
 • Απογραφές και Μετρήσεις στο Κύριο Οδικό Δίκτυο και Έρευνα Μετακινήσεων Παρά την Οδό
 • Μετρήσεις και Έρευνες στα Δημόσια Μέσα Μεταφοράς (Αστικά Λεωφορεία, Τερματικοί Σταθμοί)
 1. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και η δημιουργία σχετικών Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ).
 2. Η διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων δικτύων μεταφορικής υποδομής στα πλαίσια του μέσο-μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού Ανάπτυξης της ΠΜ και των μεταφορικών συστημάτων.
 3. Η ανάπτυξη Συγκοινωνιακού Μοντέλου για τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή του μηχανισμού προσομοίωσης της συγκοινωνιακής λειτουργίας της ΠΜ και των στοιχείων που καθορίζουν την προσφορά και τη ζήτηση των μεταφορικών συστημάτων, ώστε να γίνει αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων των μεταφορικών δικτύων για την επιλογή του βέλτιστου Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου Μετρό στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Μεταφορών.

Επιπρόσθετα προβλέπονται:

– το Υποέργο 2, που αφορά στην ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας στις εργασίες επίβλεψης της ΜΑΜΘ,

– το Υποέργο 3, που αφορά στην Αναβάθμιση του Λογισμικού VISUM, το οποίο αποτελεί απαραίτητο εργαλείο προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες επίβλεψης, παρακολούθησης και ελέγχου όλων των εργασιών του Αναδόχου που σχετίζονται (α) με την ανάπτυξη του Συγκοινωνιακού Μοντέλου και (β) με τη χρησιμοποίησή του για την εξέταση εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης του Δικτύου Μετρό στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για τον έλεγχο όλων των σχετικών Παραδοτέων και

– το Υποέργο 4, που αφορά στις δράσεις δημοσιότητας (δημιουργία προωθητικού υλικού για τη ΜΑΜΘ) με σκοπό την ενημέρωση του κοινού-στόχου για τη διεξαγωγή της μελέτης σε όλο το Πολεοδομικό Συγκρότημα και την περιαστική ζώνη Θεσσαλονίκης, την εξασφάλιση της συμμετοχής και συνεργασίας του κοινού κατά τις έρευνες και την δημιουργία εμπιστοσύνης ως προς τη σημασία του έργου για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων στην έρευνα.

Στόχος έργου

Η εκπόνηση της Γενικής Συγκοινωνιακής Μελέτης Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης (ΜΑΜΘ) για την περιοχή μελέτης.

Στοιχεία χρηματοδότησης

Απόφαση ένταξης πράξης:  οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1823/18-2-2021 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Τίτλος Πράξης:  “Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης (ΜΑΜΘ)”

Κωδικός ΟΠΣ:  5070455

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:  “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”,

Επιλέξιμη δημόσια δαπάνη:  2.195.920,50 €

Ταμείο Συνοχής – Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στοιχεία σύμβασης ΜΑΜΘ (Υποέργο 1)

Προϋπολογισμός δαπάνης χωρίς ΦΠΑ:  2.012.270,00 €

Ημερομηνία σύναψης σύμβασης:  17-9-2020

Ανάδοχος:  ADT – ΩΜΕΓΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΤΕ

Διάρκεια σύμβασης: 800 ημερολογιακές ημέρες από την εντολή έναρξης

Στοιχεία Αναθέτουσας

Αρχής

Αναθέτουσα Αρχή:  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Διευθύνουσα Υπηρεσία:  Διεύθυνση Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης

Με τη χρηματοδότηση του Ε.Σ.Π.Α., από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και τον Άξονα Προτεραιότητας 16, «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής».

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρήσιμες Ερωτήσεις – Απαντήσεις
Η συμμετοχή σου στη μεγάλη συγκοινωνιακή Έρευνα της Ελληνικό Μετρό θα αποτυπώσει τις δικές σου ανάγκες μετακίνησης και θα συμβάλει στο στρατηγικό σχεδιασμό των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.
Η Έρευνα διεξάγεται στους Δήμους:

 • Θεσσαλονίκης

 • Καλαμαριάς

 • Πυλαίας - Χορτιάτη

 • Θέρμης

 • Θερμαϊκού

 • Νεαπόλεως - Συκεών

 • Παύλου Μελά

 • Αμπελοκήπων - Μενεμένης

 • Κορδελιού - Ευόσμου

 • Ωραιοκάστρου

 • Δέλτα

 • Λαγκαδά

Οι Ερευνητές που διεξάγουν την Έρευνα για την Ελληνικό Μετρό Α.Ε. φέρουν ειδική σήμανση με το ονοματεπώνυμό τους, και φορούν πορτοκαλί γιλέκο με το λογότυπο της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. Δεν χρειάζεται να δείξετε το σπίτι σας, παρά μόνον να απαντήσετε στις ερωτήσεις τους, οι οποίες μπορούν να δοθούν στην είσοδο του σπιτιού σας.
Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται αφορούν τον τρόπο και τον σκοπό των μετακινήσεών σας και άλλα δημογραφικά στοιχεία. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για να αποτυπωθεί το προφίλ του μετακινούμενου κοινού στην πόλη.
Οι επιλεγμένες πολυκατοικίες και τα νοικοκυριά που συμμετέχουν στην Έρευνα αποτελούν τυχαίο στατιστικό δείγμα με βάση τη μεθοδολογία της Έρευνας.
Ο Ερευνητής που διεξάγει την έρευνα για την Ελληνικό Μετρό Α.Ε. θα χτυπήσει το κουδούνι / την πόρτα σας/ το θυροτηλέφωνό σας και θα σας ρωτήσει πληροφορίες που αφορούν χαρακτηριστικά των μετακινήσεών σας και του νοικοκυριού σας.
Η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. ακολουθεί όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις κατευθύνσεις που τίθενται από την πολιτεία. Οι Ερευνητές φορούν μάσκα καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης και τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις από τους συνομιλητές τους.

Η έρευνα διεξάγεται σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR).
Print Friendly, PDF & Email
WCAG