Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Ετήσια Περιβαλλοντική Έκθεση -2023

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 4 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΚΥΡΙΟ ΕΡΓΟ – CON-005/21)

Η παρούσα αποτελεί την 2η Ετήσια Έκθεση παρακολούθησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Γραμμή 4, Τμήμα Α: Άλσος Βεΐκου – Γουδή» του Μετρό της Αθήνας και αφορά στο χρονικό διάστημα για το έτος 2023, ήτοι από 1/1/2023 έως 31/12/2023, για τους κάτωθι εργοταξιακούς χώρους του Έργου:

 1. Φρέαρ ΤΒΜ Κατεχάκη
 2. Φρέαρ ΤΒΜ Βεΐκου
 3. Σταθμός Δικαστήρια
 4. Σταθμός Κολωνάκι
 5. ΣταθμόςΑκαδημίας
 6. Φρέαρ ΓΝΑ
 7. Φρέαρ ΕΥΔΑΠ
 8. Φρέαρ Δικαιοσύνης

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Στην παρούσα έκθεση γίνεται αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή του έργου στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και παρουσιάζονται όλα τα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών, σε συμφωνία και τήρηση της κείμενη νομοθεσίας και των Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου.

Εξετάζονται οι επιπτώσεις κατά την κατασκευή του έργου στις παρακάτω περιβαλλοντικές παραμέτρους:

 • εδαφολογικά χαρακτηριστικά,
 • υδάτινοι πόροι,
 • ατμοσφαιρικό περιβάλλον,
 • ακουστικό περιβάλλον,
 • τεχνικές υποδομές – δίκτυα.
 • αστικό πράσινο
 • διαχείριση αποβλήτων

Οι επιπτώσεις αξιολογούνται σε μη σημαντικές, μετρίως σημαντικές, σημαντικές και πρακτικά μηδενικές. Διακρίνονται επίσης σε μόνιμες ή παροδικές ανάλογα με την χρονική διάρκεια της επίπτωσης. Σε γενικές γραμμές, μόνιμες χαρακτηρίζονται εκείνες οι επιπτώσεις που συνεχίζουν να υφίστανται και μετά την ολοκλήρωση του έργου ενώ ως παροδικές χαρακτηρίζονται εκείνες που παύουν να υφίστανται μετά το πέρας της περιόδου κατασκευής του έργου.

Τέλος, οι επιπτώσεις διακρίνονται σε αναστρέψιμες ή μη αναστρέψιμες ανάλογα με τη δυνατότητα της περιβαλλοντικής παραμέτρου να επιστρέψουν στην αρχική τους κατάσταση (πριν την κατασκευή του έργου) μετά την εφαρμογή μιας σειράς επανορθωτικών μέτρων εφόσον αυτά απαιτούνται.

ΕΔΑΦΟΣ

Οι κυριότερες εργασίες κατασκευής που έχουν εκτελεσθεί κατά το διάστημα αναφοράς της παρούσας έκθεσης (2023) και μπορούν να συνδεθούν με πιθανές επιπτώσεις στο έδαφος είναι οι κάτωθι:

 • Εργασίες εκσκαφής των Σταθμών ΄’ΚΟΛΩΝΑΚΙ’’, ‘’ΑΚΑΔΗΜΙΑ’’, ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ’’, των Φρεάτων ‘’ΤΒΜ ΚΑΤΕΧΑΚΗ’’, ‘’ΓΝΑ’’, ‘’ΤΒΜ ΒΕΪΚΟΥ’’, ‘’ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ’’ και της Σήραγγας ΤΒΜ.
 • Απόθεση των προϊόντων εκσκαφής

 Αξιολόγηση και μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων

 • Εργασίες εκσκαφών

Οι εργασίες εκσκαφών επιφέρουν μεταβολές στο έδαφος οι οποίες σχετίζονται με την τοπική μεταβολή των χαρακτηριστικών του αναγλύφου στην στενή περιοχή των εργοταξιακών χώρων του έργου.

Οι εκσκαφές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες του έργου λαμβάνοντας παράλληλα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα αντιστήριξης ώστε να αποφευχθούν μεταβολές των μηχανικών χαρακτηριστικών παρακείμενων γεωλογικών σχηματισμών. Παράλληλα έχουν εγκατασταθεί σε όλους τους χώρους εκσκαφών όργανα και σύστημα απευθείας παρακολούθησης  μετακινήσεων των γεωλογικών σχηματισμών στους χώρους εκσκαφής, ώστε αν χρειασθεί να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης.

Συνεπώς οι όποιες επιπτώσεις από τις εκσκαφές είναι μικρές και βραχυχρόνιες. Αίρονται δε πλήρως μετά την κατασκευή και επίχωση των Σταθμών και των Φρεατίων του Έργου, καθώς οι εν λόγω χώροι αποκαθίστανται μορφολογικά σύμφωνα με εγκεκριμένες μελέτες.

 • Εργασίες απόθεσης προϊόντων εκσκαφής

Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφής μεταφέρονται προς απόθεση σε αδειοδοτημένους και εγκεκριμένους χώρους απόθεσης. Οι άδειες των χώρων διάθεσης των προϊόντων εκσκαφής και οι αντίστοιχες εγκρίσεις και παραστατικά, έχουν υποβληθεί με την Ειδική Μελέτη Διαχείρισης Προϊόντων Εκσκαφής και Υλικών Κατασκευής.

Οι ανωτέρω εργασίες απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής έχουν επιφέρει θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς το σύνολο των έως σήμερα εκσκαφών του έργου, έχουν χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες άλλων έργων (αποκατάσταση λατομείων, υλικά επίχωσης – επικάλυψης).

Έχει δημιουργηθεί επομένως ένα θετικό ισοζύγιο χωματισμών μεταξύ των χώρων απόθεσης και των εκσκαφών του έργου.

 

ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

Οι κυριότερες εργασίες κατασκευής που έχουν εκτελεσθεί κατά το διάστημα αναφοράς της παρούσας έκθεσης και μπορούν να συνδεθούν με πιθανές επιπτώσεις στα υπόγεια και επιφανειακά νερά είναι οι κάτωθι:

 • Εργασίες εκσκαφής – αντιστήριξης των Σταθμών ΄’ΚΟΛΩΝΑΚΙ’’, ‘’ΑΚΑΔΗΜΙΑ’’, ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ’’, των Φρεάτων ‘’ΤΒΜ ΚΑΤΕΧΑΚΗ’’, ‘’ΓΝΑ’’, ‘’ΤΒΜ ΒΕΪΚΟΥ’’, ‘’ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ’’ και της Σήραγγας ΤΒΜ.
 • Άντληση και διαχείριση των υδάτων από τα ανωτέρω μέτωπα εκσκαφής

Αξιολόγηση και μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων

Οι ανωτέρω εργασίες μπορούν εν δυνάμει να επηρεάσουν την υφιστάμενη κατάσταση των υδάτων στις εξής περιπτώσεις:

 • Με την ανέλεγκτη διάθεση των υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου ή τους χώρους εργασίας (πχ. νερά εκπλύσεων μηχανημάτων, νερό πλύσης των τροχών των οχημάτων).
 • Με την ανέλεγκτη διάθεση των νερών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των εκσκαφών και διατρήσεων, όταν γίνονται σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό του υδροφόρου ορίζοντα.
 • Με την κατανάλωση νερού για τις κατασκευαστικές δραστηριότητες (πχ διαβροχή μετώπων εκσκαφής, επιφανειών κυκλοφορίας οχημάτων, κλπ) και για τις εργασίες πρασίνου.

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων, και σε συμφωνία με τους Περιβαλλοντικούς Όρους του Έργου, ελήφθησαν τα παρακάτω μέτρα:

 • Κατασκευή φρεατίου συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης των οχημάτων στην έξοδο των εργοταξιακών χώρων
 • Τοποθέτηση δεξαμενών καθίζησης στους εργοταξιακούς χώρους για τον καθαρισμό των αντλούμενων υδάτων.
 • Μηνιαία δειγματοληψία των αντλούμενων υδάτων από τις δεξαμενές καθίζησης όλων των εργοταξιακών χώρων και εκτέλεση χημικών αναλύσεων για τον έλεγχο τήρησης της κείμενης νομοθεσίας.
 • Μηνιαία καταγραφή της κατανάλωσης του φυσικού πόρου ‘’νερό’’, μέσω των διαδικασιών του συστήματος ISO 14001 του Αναδόχου, με σκοπό την λελογισμένη χρήση του νερού για τις ανάγκες των κατασκευαστικών εργασιών σε όλους τους εργοταξιακούς χώρους.

Κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς με βάση τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, δεν έχουν διαπιστωθεί και καταγραφεί αρνητικές επιπτώσεις από την εκτέλεση των εργασιών.

 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Οι κυριότερες εργασίες κατασκευής που έχουν εκτελεσθεί κατά το διάστημα αναφοράς της παρούσας έκθεσης και μπορούν να συνδεθούν με πιθανές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα είναι οι κάτωθι:

 • Εργασίες εκσκαφής και αντιστήριξης των Σταθμών ΄’ΚΟΛΩΝΑΚΙ’’, ‘’ΑΚΑΔΗΜΙΑ’’, ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ’’ και των Φρεάτων ‘’ΤΒΜ ΚΑΤΕΧΑΚΗ’’, ‘’ΓΝΑ’’, ‘’ΤΒΜ ΒΕΪΚΟΥ’’ και ‘’ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ’’.
 • Χρήση και λειτουργία μηχανημάτων σε χωμάτινες επιφάνειες ή ανεπένδυτες επιφάνειες (πχ. εκσκαφείς, διατρητικά μηχανήματα, φορτωτές).
 • Κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων κυρίως, σε χωμάτινες επιφάνειες των εργοταξίων
 • Μεταφορά προϊόντων εκσκαφής και υλικών κατασκευής του έργου με βαρέα οχήματα.

 

Αξιολόγηση και μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων που επιβαρύνουν με ρυπαντικό φορτίο την ατμόσφαιρα, έχουν ληφθεί, και σε συμφωνία με τους Περιβαλλοντικούς Όρους του Έργου, τα παρακάτω μέτρα:

 • Συστηματική διαβροχή όλων των χωμάτινων επιφανειών εντός των εργοταξίων ώστε να παρεμποδίζεται η διασπορά σκόνης.
 • Διάστρωση με υλικό οδοστρωσίας και σκυρόδεμα των χώρων κίνησης των οχημάτων εντός των εργοταξιακών χώρων.
 • Διαβροχή των υλικών εκσκαφής πριν την απομάκρυνση τους από τους εργοταξιακούς χώρους και την μεταφορά τους στους χώρους απόθεσης.
 • Μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής με κάλυψη των οχημάτων μεταφοράς με κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα.
 • Πλύσιμο των τροχών των οχημάτων κατά την έξοδό τους από τα εργοτάξια.
 • Καθαρισμός των γειτονικών προς τα εργοτάξια οδών με χρήση αυτοκινούμενου σάρωθρου.
 • Σύνταξή και χρήση συγκεκριμένου σχεδίου δρομολογίων μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής και των υλικών κατασκευής του έργου.
 • Τακτική συντήρηση εξοπλισμού/οχημάτων/μηχανημάτων για την ορθή λειτουργία και τη μείωση των αέριων εκπομπών
 • Εκτέλεση μηνιαίων μετρήσεων της συγκέντρωσης στην ατμόσφαιρα των αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ-10 – ΡΜ-2,5 και ΝΟ2 (σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Παρακολούθησης των Αιωρούμενων Σωματιδίων και ΝΟ2 ).

Κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, δεν έχουν καταγραφεί συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα που να υπερβαίνουν τις οριακές τιμές που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Επομένως οι εκπομπές αέριων ρύπων από έως σήμερα εκτελούμενες εργασίες είναι τοπικού χαρακτήρα, ήπιες και βραχυχρόνιες, και δεν αναμένεται να επηρεάσουν την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή των έργων και κατά συνέπεια δεν θεωρούνται σοβαρές ως προς την επίπτωσή τους.

 

ΘΟΡΥΒΟΣ – ΔΟΝΗΣΕΙΣ

Οι κυριότερες εργασίες κατασκευής που έχουν εκτελεσθεί κατά το διάστημα αναφοράς της παρούσας έκθεσης και μπορούν να συνδεθούν με πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την παραγωγή θορύβου είναι οι κάτωθι:

 • Εργασίες εκσκαφής και αντιστήριξης των Φρεάτων
 • Χρήση και λειτουργία μηχανημάτων κατασκευής του έργου.
 • Κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων από και προς τους εργοταξιακούς χώρους.

 Αξιολόγηση και μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων κυρίως στο ανθρωπογενές περιβάλλον, και σε συμφωνία με τους Περιβαλλοντικούς Όρους και τις Περιβαλλοντικές Προδιαγραφές του Έργου, έχουν ληφθεί τα παρακάτω μέτρα:

 • Εκπόνηση και εφαρμογή Ειδικής Μελέτης Θορύβου και Δονήσεων για κάθε εργοταξιακό χώρο.
 • Τοποθέτηση σε όλους τους εργοταξιακούς χώρους που έχουν καταληφθεί, μεταλλικών ηχοπετασμάτων για την μείωση του θορύβου.
 • Προγραμματισμός εργασιών ώστε να αποφεύγεται η εκτέλεση θορυβωδών εργασιών τις ώρες κοινής ησυχίας.
 • Ενημέρωση των περιοίκων σε περίπτωση εκτέλεσης θορυβωδών εργασιών.
 • Χρήση μηχανημάτων με πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου.
 • Χρήση κινητών ηχομονωτικών περιφραγμάτων μηχανημάτων.
 • Αποφυγή της ταυτόχρονης λειτουργίας μηχανημάτων που προκαλούν υψηλά επίπεδα θορύβου & δονήσεων (αεροσυμπιεστές, διατρητικά, σφύρες, μηχανήματα πασσαλώσεων, οδοστρωτήρες κλπ), καθώς και της λειτουργίας τους κατά τις ώρες κοινής ησυχίας
 • Εκτέλεση μηνιαίων μετρήσεων θορύβου – δονήσεων σε όλους τους εργοταξιακούς χώρους όπου εκτελούνται εργασίες, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ελέγχου Θορύβου και Δονήσεων και με βάση τα αποτελέσματα της εγκεκριμένης Ειδικής Μελέτης Θορύβου και Δονήσεων.

Κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω,  τα επίπεδα θορύβου από τις έως σήμερα εκτελούμενες εργασίες, είναι σχετικά χαμηλά, αίρονται δε πλήρως με το πέρας των επιμέρους θορυβωδών εργασιών και κατά συνέπεια δεν θεωρούνται σοβαρές ως προς τις επιπτώσεις τους

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Οι κυριότερες εργασίες κατασκευής που έχουν εκτελεσθεί κατά το διάστημα αναφοράς της παρούσας έκθεσης και μπορούν να συνδεθούν με πιθανές επιπτώσεις στα υφιστάμενα δίκτυα υποδομής και μεταφορών, είναι οι κάτωθι:

 • Κατάληψη των εργοταξιακών χώρων
 • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις περιοχές κατάληψης των εργοταξιακών χώρων
 • Κυκλοφορία βαρέων οχημάτων για την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και των υλικών κατασκευής από και προς τους εργοταξιακούς χώρους

 

Αξιολόγηση και μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων

 • Σύνταξη και εφαρμογή εγκεκριμένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες μελετών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις περιοχές των εργοταξιακών εγκαταστάσεων.
 • Σύνταξη και εφαρμογή εγκεκριμένου σχεδίου κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων, όπου προσδιορίζονται οι κύριοι οδοί κυκλοφορίας από και προς το εργοτάξιο.
 • Καθορισμένα δρομολόγια με βάση το ανωτέρω σχέδιο, των οχημάτων μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής και των υλικών κατασκευής από και προς τα εργοτάξια με στόχο την αποφυγή της διέλευσής τους κατά το δυνατόν από περιοχές κατοικίας.
 • Κίνηση των βαρέων οχημάτων μέσω των βασικών οδικών αξόνων της ευρύτερης περιοχής του έργου οι οποίοι μπορούν να παραλάβουν χωρίς προβλήματα τον πρόσθετο κυκλοφοριακό φόρτο, ενώ η κυκλοφορία στις τοπικές οδούς πρόσβασης προς και από τους εργοταξιακούς χώρους πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης και έγκρισης από τους αρμόδιους τοπικούς φορείς.
 • Συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές αρχές για τη διαχείριση της κυκλοφορίας
 • Τοποθέτηση κυκλοφοριακής σήμανσης, (κώνων, φωτεινών σημάτων, πινακίδων κλπ), ώστε να προειδοποιούν τους οδηγούς και τους πεζούς για τους κινδύνους από την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και να βοηθούν στην ομαλοποίηση της κυκλοφορίας γύρω από τα εργοτάξια.
 • Κατασκευή επαρκών και ασφαλών διαβάσεων διέλευσης και προσβάσεων σε χώρους εργασίας, κατοικίας και εμπορικών καταστημάτων (πεζοδρόμια, ράμπες κλπ) πεζών, όπου απαιτείται σύμφωνα με τις κυκλοφοριακές μελέτες.
 • Άμεση αποκατάσταση οποιασδήποτε καταστροφής του υπάρχοντος οδικού δικτύου, έξω από τα όρια του εργοταξίου, που οφείλεται σε κατασκευαστικές εργασίες.
 • Συχνός καθαρισμός του τοπικού οδικού δικτύου που γειτνιάζει με τους εργοταξιακούς χώρους.

Κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς με βάση τα ανωτέρω, δεν έχουν διαπιστωθεί και καταγραφεί σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην προσβασιμότητα των πολιτών σε κοινόχρηστες περιοχές, ιδιοκτησίες, εμπορικά καταστήματα και χώρους εργασίας. Οι όποιες επιπτώσεις εκτιμάται ότι είναι τοπικού χαρακτήρα, ήπιες, ενώ διαρκούν για το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών.

 

ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

Οι επιπτώσεις που διαπιστώθηκαν κατά το διάστημα αναφοράς στο αστικό πράσινο, στους χώρους των εργοταξιακών καταλήψεων, αφορούν την μετακίνηση υφιστάμενων δένδρων και θάμνων λόγω των εκτελούμενων εργασιών.

Αξιολόγηση και μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων

Για να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και στο αστικό πράσινο στις περιοχές των εργοταξιακών χώρων, λήφθηκαν τα ακόλουθα μέτρα:

 • Μεταφύτευση όσων ειδών δέντρων και θάμνων μπορούν να μεταφυτευθούν, σε παρακείμενες περιοχές των εργοταξιακών χώρων και στο φυτώριο του Δήμου Αθηναίων, κατόπιν υπόδειξης και σχετικής άδειας των Διευθύνσεων Πρασίνου των οικείων Δήμων.
 • Αποκομιδή και διαχείριση των δέντρων και θάμνων που δε δύνανται να μεταφυτευτούν, κατόπιν σχετικής άδειας των αρμόδιων υπηρεσιών, σε κατάλληλη αδειοδοτημένη μονάδα.
 • Υποβολή προς έγκριση στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., Ειδικής Μελέτης Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου και Χλωρίδας, με την συνολική διαχείριση της υφιστάμενης χλωρίδας και των προδιαγραφών των εργασιών μεταφύτευσης.

 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Τα απόβλητα που έχουν παραχθεί από τις έως σήμερα κατασκευαστικές εργασίες του έργου, περιλαμβάνουν:

 • Αστικού τύπου απόβλητα από το προσωπικό του έργου.
 • Απόβλητα από τη λειτουργία των εργοταξιακών γραφείων, όπως χαρτί, άδειες συσκευασίες μελανιών, λαμπτήρες, ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές.
 • Απόβλητα συσκευασίας υλικών, όπως χαρτοσακούλες προϊόντων τσιμέντου, χαρτοκιβώτια, πλαστικά – πλαστικές συσκευασίες, μεταλλικές συσκευασίες, ξύλινες παλέτες.
 • Απόβλητα (scrap) σιδηρού οπλισμού
 • Απόβλητα συσκευασιών ορυκτών ελαίων – λιπαντικών
 • Σκουπίδια εργοταξίων.

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον από την διάθεση των ανωτέρω αποβλήτων, έχουν ληφθεί τα παρακάτω μέτρα:

 • Τα αστικού τύπου απόβλητα συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και συλλέγονται από απορριμματοφόρα των Υπηρεσιών Καθαριότητας των οικείων Δήμων.
 • Τα χαρτιά και τα πλαστικά απόβλητα από τη λειτουργία των εργοταξιακών γραφείων συλλέγονται σε μικρούς κάδους με συγκεκριμένη σήμανση, που βρίσκονται εντός των εργοταξιακών γραφείων και στην συνέχεια απορρίπτονται σε κάδους ανακύκλωσης. Η ανακύκλωση πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες Καθαριότητας των οικείων Δήμων.
 • Τοποθέτηση ειδικών κάδων στα εργοτάξια για την συλλογή του κάθε είδους αποβλήτου ξεχωριστά.
 • Σύναψη συμβάσεων με αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης και συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για την διάθεση των παραγόμενων αποβλήτων.
 • Πλήρης καταγραφή της διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων με την εφαρμογή συστήματος ISO

 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για την ευθύνη παρακολούθησης, ελέγχου και εφαρμογής της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων του Έργου, καθώς και του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης αυτού, έχει συσταθεί Μονάδα Περιβάλλοντος, η δομή της οποίας αποτελείται από στελέχη της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., της Αναδόχου Κοινοπραξίας και Συμβούλων Μελετητών.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG