Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή αγοράς(-ών)

Το αντικείμενο της Προμήθειας περιλαμβάνει:

Την Μελέτη, Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμή και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Σηματοδότησης στις Νέες Επεκτάσεις των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό της Αθήνας.

ΈργοΑντικείμενο
1.Επέκταση της Γραμμής 2:
‘Aγιος Δημήτριος – Ελληνικό
Εγκατάσταση συστήματος Σηματοδότησης επέκτασης μήκους 5,5 χλμ. της Γραμμής με 4 σταθμούς και έναν υπόγειο χώρο εναπόθεσης συρμών για 8 συρμούς.
2.Επέκταση της Γραμμής 2:
‘Aγιος Αντώνιος – Ανθούπολη
Εγκατάσταση συστήματος Σηματοδότησης επέκτασης μήκους 1,5 χλμ. της Γραμμής με 2 σταθμούς.
3.Επέκταση της Γραμμής 3:
Πρώτη Φάση:
Αιγάλεω-Χαϊδάρι
Εγκατάσταση συστήματος Σηματοδότησης επέκτασης μήκους 1,4 χλμ. της Γραμμής με 1 σταθμό.
4.Επέκταση της Γραμμής 3:
Δεύτερη Φάση:
Χαϊδάρι–Πειραιάς
Εγκατάσταση συστήματος Σηματοδότησης επέκτασης μήκους 7.5 χλμ. της Γραμμής με  6 σταθμούς.

Την Μελέτη, Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμή και Θέση σε Λειτουργία που αφορά τις απαιτούμενες τροποποιήσεις στο Σύστημα Σηματοδότησης για την κατασκευή των 3 νέων σταθμών («Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγ. Παρασκευή») της υφιστάμενης Γραμμής 3, στο τμήμα μεταξύ σταθμών Εθν. ‘Aμυνας και Δουκ. Πλακεντίας.  Επίσης περιλαμβάνει την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της νέας διπλής διασταύρωσης της γραμμής και τις εργασίες για την αναβάθμιση της λειτουργίας του επίσταθμου της Δουκ. Πλακεντίας,  και την αναβάθμιση του συνόλου των σημάτων αλλαγής του υφιστάμενου δικτύου του Μετρό (Γραμμές 2 & 3).

Την αναβάθμιση του Κεντρικού Συστήματος Σηματοδότησης στο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ) και την αναβάθμιση του υφιστάμενου εξοπλισμού σηματοδότησης παραπλεύρως των γραμμών σε ολόκληρο το σύστημα του Μετρό της Αθήνας.

Την Μελέτη, Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμή και Θέση σε Λειτουργία, στην Εγκατάσταση Εξοπλισμού ATP / ΑΤΟ / PTI επί των 17 νέων συρμών (Σειρά ΙΙΙ) του Μετρό της Αθήνας.

Ειδικό εξοπλισμό εκπαίδευσης προσωπικού, δοκιμών και συντήρησης που θα εγκατασταθεί στο Αμαξοστάσιο Ελαιώνα.

Την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής, την Τριετή Εγγύηση καλής λειτουργίας, την προμήθεια των Ανταλλακτικών, Εργαλείων και του εξοπλισμού δοκιμών, την Εκπαίδευση του Προσωπικού, τη σύνταξη και παράδοση των Τευχών Τεκμηρίωσης, Εγχειριδίων Συντήρησης και Λειτουργίας και των Σχεδίων «ως κατασκευάσθηκαν», για το σύνολο του Αντικειμένου της Προμήθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Συμβατικά τεύχη.

Το Σύστημα Σηματοδότησης περιλαμβάνει ιδίως και όχι περιοριστικά, τα ακόλουθα:

 • Ηλεκτρονικά συστήματα αλληλασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων με άλλα συστήματα.
 • Σταθμούς εργασίας χειριστών και συντήρησης σε τοπικούς σταθμούς αλληλασφάλισης.
 • Σταθμούς εργασίας για συντήρηση και διάγνωση.
 • Εξοπλισμό διασύνδεσης με το σύστημα ATS.
 • Αδιάλειπτες παροχές ισχύος, συμπεριλαμβανομένων των συσσωρευτών.
 • Αυτόματη προστασία συρμών –ATP (συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού επί του συρμού).
 • Αυτόματη λειτουργία συρμών –ATO (συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού επί του συρμού).
 • Θετική αναγνώριση συρμού –PTI (συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού επί του συρμού).
 • Κυκλώματα τροχιάς τύπου ακουστικής συχνότητας.
 • Μηχανισμούς αλλαγών.
 • Καλώδια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου διαφόρων τύπων, συμπεριλαμβανόμενων των εξαρτημάτων καλωδίων.
 • Προσωρινές προμήθειες και εγκαταστάσεις.
 • Ειδικά εργαλεία .
 • Λοιπό εξοπλισμό όπως κομβία, διακόπτες, πινακίδες, παθητικοί αναμεταδότες (balises), κλπ όπως καθορίζεται.
 • Υποδομή καλωδιώσεων, (εάν δεν παρέχεται από άλλους αναδόχους) όπως για παράδειγμα εσχάρες καλωδίων, σωλήνες όδευσης καλωδίων, κανάλια καλωδίων, τάφροι καλωδίων.
 • Εξοπλισμό εκπαίδευσης και συντήρησης.

Το αντικείμενο των εργασιών του Αναδόχου, ο εξοπλισμός και τα υλικά που θα παραδοθούν ή θα αναβαθμισθούν και οι λοιπές εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο της Σύμβασης, περιγράφονται αναλυτικά στα Συμβατικά Τεύχη Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές Μελετών και Επιδόσεων.

Κατεβάστε τη φόρμα της προκήρυξης σε κείμενο word (363KB)

Print Friendly, PDF & Email
WCAG