Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΡΜΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή αγοράς(ών)

Το αντικείμενο της Προμήθειας περιλαμβάνει:

Την  εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, κατασκευή, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, του Συστήματος Αυτόματης Επιτήρησης Συρμών, στις νέες Επεκτάσεις των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό της Αθήνας.

Οι νέες Επεκτάσεις των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό για τις οποίες θα εγκατασταθούν τα πιο πάνω αναφερόμενα συστήματα είναι οι εξής :

 1. Επέκταση της Γραμμής 2:  «’Αγιος Δημήτριος – Ελληνικό».
 2. Επέκταση της Γραμμής 2:  «’Αγιος Αντώνιος – Ανθούπολη».
 3. Επέκταση της Γραμμής 3: «Αιγάλεω-Χαϊδάρι».
 4. Επέκταση της Γραμμής 3: «Χαϊδάρι – Πειραιάς / Δημοτικό Θέατρο».
 5. Ολοκλήρωση της Γραμμής 3 : Σταθμοί «Χολαργός», «Νομισματοκοπείο» και «Αγ. Παρασκευή».

Τροποποιήσεις στον χώρο ελέγχου και του τεχνικού δωματίου του ΚΕΛ, καθώς και γενικές τροποποιήσεις του υφιστάμενου συστήματος ΑΤS και άλλες γενικές προσαρμογές.

Το αντικείμενο εργασιών του Αναδόχου θα περιλαμβάνει, ιδίως και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα :

 • Εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής των νέων Επεκτάσεων και εργασιών, όπως ορίζεται παραπάνω, με βάση τη μελέτη επιπέδου ΓΟΜ και τα συμβατικά τεύχη της ΑΜ.
 • Εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής για την αναβάθμιση και ολοκλήρωση των συστημάτων και του εξοπλισμού ATS/PIS στο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ), και στις Γραμμές που βρίσκονται στο στάδιο της λειτουργίας ή της κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων για τις νέες Επεκτάσεις.
 • Μελέτη εργονομίας και κατάρτιση της μελέτης εφαρμογής για την τροποποίηση της διάταξης της αίθουσας λειτουργίας στο ΚΕΛ, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της επίπλωσης.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όλης της επίπλωσης στην αίθουσα του ΚΕΛ.
 • Τροποποίηση στα παράπλευρα της τροχιάς και / ή κεντρικά εν λειτουργία συστήματα, τόσο στο λογισμικό όσο και στον υλικό εξοπλισμό τους όπως απαιτηθεί.
 • Κατασκευή του εξοπλισμού ATS/PIS, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών τύπου και των Εργοταξιακών Δοκιμών Αποδοχής, Θέση σε Λειτουργία του εξοπλισμού ATS/PIS, συμμετοχή και υποστήριξη της Δοκιμαστικής λειτουργίας.
 • Προμήθεια και εσω/εξωχώρια αποθήκευση του εξοπλισμού ATS/PIS.
 • Εγκατάσταση του εξοπλισμού ATS/PIS.
 • Παροπλισμός του εξοπλισμού που δεν χρειάζεται ,και παράδοση των υλικών στην ΑΜ.
 • Συμμετοχή στην δοκιμή και θέση σε λειτουργία συστημάτων άλλων Αναδόχων, όσον αφορά τα συστήματα ATS/PIS, και τις διασυνδέσεις των συστημάτων ATS/PIS.
 • Δραστηριότητες συντήρησης για το σύνολο της περιόδου εγγύησης.
 • Την Τριετή Εγγύηση καλής λειτουργίας, την προμήθεια Ανταλλακτικών, Εργαλείων και του εξοπλισμού δοκιμών, την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση, συντήρηση, και αποκατάσταση σφαλμάτων των συστημάτων των εξοπλισμών και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, τη σύνταξη και παράδοση των Τευχών Τεκμηρίωσης. Εγχειριδίων Συντήρησης και Λειτουργίας και των σχεδίων «ως κατασκευάσθηκε» για το σύνολο του Αντικειμένου της Προμήθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Συμβατικά τεύχη.

Ο εξοπλισμός και εργασίες των Συστημάτων Αυτόματης Επίβλεψης Συρμών (ATS) και Ενημέρωσης Επιβατών (PIS) που είτε θα παραδοθούν ή θα αναβαθμιστούν στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, περιλαμβάνουν ιδίως και όχι περιοριστικά, τα ακόλουθα :

 • Σύστημα Αυτόματης Επίβλεψης Συρμού στο ΚΕΛ.
 • Σύστημα απεικόνισης οπίσθιας προβολής για προβολή της κατάστασης της κυκλοφορίας και της παροχής ισχύος έλξης.
 • Σταθμούς εργασίας Χειριστών, επίπλωση και εξοπλισμός στην αίθουσα ελέγχου του ΚΕΛ.
 • Προσομοιωτής ATS, Σταθμοί Εργασίας για Συντήρηση και Διάγνωση, όπως ορίζεται στο τεύχος «Τεχνική Προδιαγραφή Μελέτης και Επιδόσεων των συστημάτων ATS/PIS».
 • Σύστημα Ενημέρωσης Επιβατών στο ΚΕΛ και τουλάχιστον στους νέους σταθμούς.
 • Αναδιάταξη του χώρου κεντρικού εξοπλισμού.
 • Τροποποίηση και αναδιάταξη των αδιάλειπτων παροχών ισχύος στο ΚΕΛ.
 • Συσκευές δοκιμής του ERTMS.
 • Διασυνδέσεις με το σύστημα Σηματοδότησης που παρέχονται από άλλον Ανάδοχο.
 • Καλώδια διαφόρων τύπων, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων καλωδίων.
 • Προσωρινές προμήθειες και εγκαταστάσεις.
 • Υποδομή καλωδιώσεων, εάν δεν παρέχεται από άλλους Αναδόχους, όπως για παράδειγμα
  • Εσχάρες Καλωδίων,
  • Σωλήνες Όδευσης Καλωδίων
Print Friendly, PDF & Email
WCAG