Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

RPF-223/11 – “ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ κλπ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.”

 1. Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμοί τηλεφώνου και φαξ της εταιρείας που προκηρύσσει το διαγωνισμό, χορήγηση τεύχους Προκήρυξης :
  ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
  Λεωφ. Μεσογείων 191-193
  115 25 Αθήνα
  Υπόψη κ. Πέτρου Κατίνου
  Tηλ.210-6792.065
  Fax. 210-6726.126
  Ηλ.ταχυδρομείο: [email protected]
 2. Αντικείμενο του Διαγωνισμού
  Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η σύναψη σύμβασης με Πρακτορείο για τις καταχωρήσεις στον τύπο των πάσης φύσεως ανακοινώσεων, προκηρύξεων Διαγωνισμών κλπ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
 3. Προϋπολογισμός
  Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών του Αναδόχου ανέρχεται σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Το ως άνω ποσό αποτελεί τη μέγιστη δαπάνη που θα καταβάλλει η ΑΜ για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών για τα δύο έτη που αποτελούν την αρχική διάρκεια της σύμβασης.
 4. Δικαιούμενοι Συμμετοχής
  Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος οικονομικοί φορείς (ημεδαποί και αλλοδαποί), φυσικά και νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του τεύχους της Προκήρυξης.
 5. Διαδικασία του Διαγωνισμού
  Η διαδικασία διενέργειας του Διαγωνισμού είναι Ανοικτή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε δύο φάσεις, μεταξύ όσων φορέων υποβάλουν προσφορά ανταποκρινόμενοι στην παρούσα Προκήρυξη και σύμφωνα με τους όρους αυτής.
  Η επιλογή αναδόχου θα γίνει μεταξύ των διαγωνιζομένων που πληρούν τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό και δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού τους.
 6. Κριτήριο Ανάθεσης
  Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Η χαμηλότερη τιμή θα προκύψει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών των επισήμων τιμοκαταλόγων καταχωρήσεων όλων των εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
 7. Προθεσμία Υποβολής Προσφορών
  Η προθεσμία υποβολής των Προσφορών λήγει την 28η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00΄.
  Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της ΑΜ είναι συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα.
 8. Εγγυητική Επιστολή
  Για την παραδεκτή υποβολή προσφοράς απαιτείται η κατάθεση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό για ποσό δύο χιλιάδων Ευρώ (€ 2.000,00). Με την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για ποσό τριών χιλιάδων Ευρώ (€ 3.000,00).
 9. Διάρκεια της Σύμβασης
  Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι διετής με δικαίωμα της ΑΜ να παρατείνει μονομερώς τη διάρκεια αυτή για ένα ακόμη έτος.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG