Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

RFP-406/21 – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ»

Κατεβάστε ΕΔΩ την Προκήρυξη της Δημοσίεσης σε μορφή .pdf (186 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος της Διακήρυξης σε μορφή .pdf (1,43 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τη Συγγραφή Υποχρεώσεων σε μορφή .pdf (855 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή .pdf (247 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (295 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τα προσαρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (1,15 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ την Προδιαγραφή Επιδόσεων Συρμών Σειρά ΙΙ σε μορφή .pdf (3,66 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή .zip (60,3 ΚΒ)

Print Friendly, PDF & Email
WCAG