Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Απρίλιος 2015

  • Σταθμός και Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής πασσάλων για την προσωρινή αντιστήριξη καθώς και για την έδραση του οικοδομικού γερανού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εργοταξιακής κατάληψης, ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες εργοταξιακής κατάληψης και οι εργασίες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ.
  • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των έργων αντιστήριξης του Σταθμού (αντηρίδες, κεφαλόδεσμοι, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, τοιχία), ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι γενικές εκσκαφές του Σταθμού.
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή της σήραγγας ΝΑΤΜ. Επίσης, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής έργων προσωρινής αντιστήριξης (προεντεταμένα αγκύρια, φρεατοπάσσαλοι), ενώ σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται η εκσκαφή του φρέατος εκκίνησης TBM.
  • Φρέαρ ΚΡΗΤΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές και οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ, ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες για την εργοταξιακή κατάληψη και οι εργασίες για την κατασκευή πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.
  • Εκκρεμεί η απαλλοτρίωση χώρου στους σταθμούς ΑΡΕΤΣΟΥ, του τμήματος του Σταθμού ΜΙΚΡΑ και του επίσταθμου ΜΙΚΡΑ.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG