Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΣΥΡΜΩΝ (ΣΕΙΡΑ ΙΙΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή αγοράς(-ών)

Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι η Προμήθεια 17 Νέων Συρμών, οι οποίοι θα ενταχθούν στην Γραμμή 2 (Ανθούπολη – Ελληνικό) και στην Γραμμή 3 (Δ. Πλακεντίας – Δημ. Θέατρο) και περιλαμβάνει :

Την εκπόνηση της Μελέτης.

Την κατασκευή, προμήθεια, δοκιμή και θέση σε λειτουργία δεκαεπτά (17) συρμών, των έξι (6) οχημάτων εκάστου με ονομαστική τάση λειτουργίας 750Vdc.

Την προμήθεια των κύριων ανταλλακτικών των συρμών, των ειδικών εργαλείων, του διαγνωστικού εξοπλισμού δοκιμών και ομοιωμάτων, όπως αυτά ορίζονται στην Σύμβαση.

Την τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας των συρμών και την προμήθεια των κύριων και αναλώσιμων ανταλλακτικών της περιόδου εγγύησης που απαιτούνται για την περίοδο αυτή.

Την σύνταξη και υποβολή των τευχών τεκμηρίωσης, των εγχειριδίων συντήρησης και λειτουργίας και των εικονογραφημένων καταλόγων υλικών.

Την εκπαίδευση του προσωπικού της ΑΜ και του προσωπικού της Εταιρείας Λειτουργίας του Μετρό (ΑΜΕΛ).

Στο αντικείμενο της παρούσας Προμήθειας δεν περιλαμβάνεται ο επί του συρμού εξοπλισμός του συστήματος Αυτόματου Ελέγχου Συρμού (ATC). Το σύστημα αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης Σύμβασης που η ΑΜ θα συνάψει με ανεξάρτητο Προμηθευτή και θα είναι συμβατό με το υφιστάμενο σύστημα Αυτόματου Ελέγχου Συρμού (ATC) του Μετρό της Αθήνας.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τις εργασίες διασύνδεσης και όποιες άλλες εργασίες απαιτούνται με τον επί του συρμού εξοπλισμό του συστήματος Αυτόματου Ελέγχου Συρμού (ATC) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 14.0 του τεύχους «Προδιαγραφή Επιδόσεων».

Κατεβάστε τη φόρμα της προκήρυξης σε κείμενο word (356KB)

Print Friendly, PDF & Email
WCAG